ระบบเอกสาร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องระบบขอเอกสาร

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถขอเอกสารทางการศึกษาได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา  และเป็นการส่งเสริมการลดใช้กระดาษ

หมายเหตุ
1. เมื่อส่งคำขอเสร็จแล้ว  ทางงานทะเบียนจะรีบดำเนินการออกเอกสารใช้ (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ให้นักเรียนมั่นตรวจสอบสถานะและหมายเหตุหลังชื่อของตนเอง จากตารางด้านล่าง

updated : 2023-10-22 21:50:00


ระบบแจ้งขอเอกสารออนไลน์

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน
ตัวอย่าง ปพ.1

ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
ปพ.6

ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
ปพ.7 รับรองผลการเรียน

ตาราง : ข้อมูลการขอเอกสาร

ที่ วันที่ขอ รหัสนร. ชั่น ชื่อ-สกุล เอกสาร จำนวน สถานะ หมายเหตุ
1 10/06/2024 24283 ม.2/1 เด็กชายธนกร ข่าขันมะลี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
2 10/06/2024 23880 ม.3/10 เด็กชายปารมี แรมจันทึก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
3 07/06/2024 22835 ม.4/2 เด็กชายภูมิรันดร์ บัวกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ผลการเรียนม.3ภาคเรียนที่2
4 07/06/2024 22866 ม.4/13 นายณัฐดนัย ดานขุนทด ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
5 07/06/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
6 07/06/2024 25475 ม.1/14 เด็กชายเอกภาณุวัชร์ เสืออพันธุ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
7 07/06/2024 24990 ม.1/1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
8 02/06/2024 24283 ม.2/1 เด็กชายธนกร ข่าขันมะลี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
9 01/06/2024 24449 ม.2/5 เด็กหญิงปัญจรัตน์ อาษากลาง ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย เทอม1กับเทอม2ตอนม.1อย่างละแผ่น
10 31/05/2024 23552 ม.3/1 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
11 30/05/2024 23574 ม.3/1 เด็กหญิงสิริวรรณณา รวมกิ่ง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
12 30/05/2024 24545 ม.2/8 เด็กหญิงนัชชา เอี่ยมในเมือง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 7 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 7 ใบ
13 30/05/2024 23594 ม.3/2 เด็กหญิงจิรัชญา โชตนภารัตน์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
14 30/05/2024 23034 ม.4/7 นายธีรโชติ วัฒนากลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง
15 27/05/2024 24980 ม.1/1 เด็กชายดิศรณ์ เลาหภารากร ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
16 24/05/2024 22452 ม.5/2 นางสาวศุภิสรา พลเยี่ยม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
17 21/05/2024 23574 ม.3/1 เด็กหญิงสิริวรรณณา รวมกิ่ง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
18 20/05/2024 23125 ม.4/14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
19 20/05/2024 23140 ม.4/14 เด็กหญิงวิมลสิริ การบรรจง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
20 20/05/2024 24192 ม.6/9 นางสาวนันทิชา ทะมรม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
21 20/05/2024 24192 ม.6/9 นางสาวนันทิชา ทะมรม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
22 17/05/2024 22891 ม.4/1 นางสาวปิ่นแก้ว โพธิ์สุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
23 17/05/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
24 17/05/2024 21737 ม.6/10 นางสาวกิตตินัน จันทร์อ่อน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
25 17/05/2024 21844 ม.6/9 นางสาวกิตติกาญ จันทร์อ่อน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
26 16/05/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
27 16/05/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ต้องการใช้ยื่นรับทุน
28 16/05/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 รอดำเนินการ ไม่สามารถออกให้ได้
29 13/05/2024 24134 ม.6/1 นายกิตติศักดิ์ บ่อพิมาย ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
30 13/05/2024 23993 ม.3/13 เด็กชายพชรพล ชัยภูธร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
31 12/05/2024 24311 ม.2/1 เด็กหญิงสุนันฑา ริ้วกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
32 04/05/2024 21470 ม.6/1 นายนันทิพัฒน์ ชมกลาง ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ปพ.6 ม.5 เทอม1และ2 สำหรับขอรับทุนการศึกษา
33 04/05/2024 22852 ม.4/2 เด็กหญิงนันท์นพิน ชมกลาง ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ปพ.6 ม.3 เทอม1และ2 สำหรับขอรับทุนการศึกษา
34 25/04/2024 21481 ม.6/6 นางสาวณัฐธิดา แก้วมาตย์ ปพ.6-2 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย 2เทอม ม.5
35 25/04/2024 21481 ม.6/6 นางสาวณัฐธิดา แก้วมาตย์ ปพ.6-2 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
36 25/04/2024 21887 ม.6/11 นางสาวปนัดดา สุขกำปัง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ยืนยันตัวตน
37 24/04/2024 24689 ม.2/12 เด็กหญิงอรอนงค์ธิดา ฉิมมาแก้ว ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
38 24/04/2024 24689 ม.2/12 เด็กหญิงอรอนงค์ธิดา ฉิมมาแก้ว ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
39 23/04/2024 23604 ม.3/2 เด็กหญิงวิรัญชนา บุญไทยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอหนังสือรับรองถานะการเป็นนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
40 12/04/2024 24680 ม.2/12 เด็กหญิงจิตตานันท์ ฝึกกาย ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
41 11/04/2024 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.6-ทุกภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ประกอบการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
42 09/04/2024 24663 ม.2/12 เด็กชายธนวัฒน์ นวลลม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
43 09/04/2024 24663 ม.2/12 เด็กชายธนวัฒน์ นวลลม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
44 01/04/2024 21444 ม.6/3 นายรัฐนันท์ ปานกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
45 31/03/2024 24967 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ย้ายเรียน
46 29/03/2024 21461 ม.6/7 นางสาววรรณญาลักษณ์ ขอพรกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อเข้าสมัครทำงานปิดเทอมภาคฤดูร้อน ที่เทศบาลตำบลโนนสูง
47 29/03/2024 23210 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
48 29/03/2024 24909 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
49 29/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
50 29/03/2024 23189 ม.4/15 นายธนโชค ปราการไชย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย -
51 25/03/2024 24827 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูป 1.5 นิ้ว 1 รูป
52 25/03/2024 20999 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
53 25/03/2024 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
54 25/03/2024 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
55 25/03/2024 20999 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
56 18/03/2024 20770 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
57 18/03/2024 20775 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
58 18/03/2024 20419 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัคเรียน
59 18/03/2024 24951 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ให้รร.ปลายทางดู
60 17/03/2024 22913 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
61 16/03/2024 23215 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
62 15/03/2024 20827 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
63 14/03/2024 20792 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
64 14/03/2024 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เทอม ที่2/2566 นำไปเบิกค่าเล่าเรียนที่ บริษัทของบิดา
65 13/03/2024 23035 ม.4/15 นายนพรุจ อินทร์รักษา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
66 12/03/2024 23220 ม.4/3 นางสาวสุนิษา นิลทองหลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
67 12/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
68 12/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
69 12/03/2024 23299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
70 12/03/2024 22972 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
71 11/03/2024 23318 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
72 11/03/2024 23649 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
73 11/03/2024 23649 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
74 10/03/2024 22809 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
75 10/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
76 09/03/2024 22809 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
77 09/03/2024 22809 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
78 09/03/2024 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
79 09/03/2024 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
80 09/03/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
81 09/03/2024 22866 ม.4/13 นายณัฐดนัย ดานขุนทด ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
82 09/03/2024 22884 ม.4/3 เด็กหญิงณัจฉลดา พุฒกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
83 09/03/2024 23137 ม.4/12 เด็กหญิงปวารณา ทิพย์ประเสริฐ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
84 09/03/2024 23023 ม.4/7 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตรพรหมสร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
85 09/03/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
86 09/03/2024 23247 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
87 09/03/2024 22930 ม.4/4 เด็กหญิงปพิชญา วิณวันก์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
88 09/03/2024 22930 ม.4/4 เด็กหญิงปพิชญา วิณวันก์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
89 09/03/2024 23116 ม.4/15 นายพิพัฒน์พงศ์ ภาษี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
90 09/03/2024 23108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
91 08/03/2024 22913 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
92 08/03/2024 23233 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
93 08/03/2024 23239 ม.4/15 นายวงศกร ทันโคกกรวด ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
94 08/03/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
95 08/03/2024 23214 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
96 08/03/2024 23214 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
97 08/03/2024 23374 ม.4/15 นางสาวพีรยา หมายเชื้อกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
98 08/03/2024 23415 ม.4/14 เด็กหญิงนันทิตา ตุ่นหสิงห์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
99 08/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
100 08/03/2024 20786 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
101 08/03/2024 23149 ม.4/11 เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งเขื่องกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
102 08/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
103 08/03/2024 20900 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
104 08/03/2024 23205 ม.4/8 นายอโนชา ดอกทุเรียน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
105 07/03/2024 20831 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
106 07/03/2024 24255 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
107 07/03/2024 24255 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
108 06/03/2024 20723 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
109 06/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
110 06/03/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
111 05/03/2024 23470 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
112 05/03/2024 21310 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
113 04/03/2024 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
114 04/03/2024 22815 ม.4/1 นางสาวปลายฝน แก้วกล่ำ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
115 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
116 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
117 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
118 04/03/2024 21203 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
119 04/03/2024 23337 ม.4/7 นางสาวปิยฉัตร คำกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
120 04/03/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
121 04/03/2024 22811 ม.4/1 นางสาวธัญรดา พรมมา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
122 04/03/2024 22893 ม.4/1 นางสาวเพียงฟ้า โชติกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
123 04/03/2024 23220 ม.4/3 นางสาวสุนิษา นิลทองหลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
124 04/03/2024 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
125 02/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
126 04/03/2024 21203 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
127 03/03/2024 21119 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
128 03/03/2024 22946 ม.4/10 นายณัฐวัฒน์ หมายถมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
129 02/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
130 02/03/2024 22990 ม.4/11 เด็กชายชุติชัย จันทร์เทศ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
131 02/03/2024 22956 ม.4/10 เด็กชายภาณุวิชญ์ กองใหญ่กลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
132 01/03/2024 23279 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
133 29/02/2024 21427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ผมต้องใช้รายงานตัวมหาลัยเร่งด่วนครับ
134 29/02/2024 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งแล้วค่ะ
135 29/02/2024 22816 ม.4/13 เด็กหญิงปวริศา สุจริยา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
136 29/02/2024 21929 ม.6/10 นางสาววนัชพร สระกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
137 29/02/2024 21929 ม.6/10 นางสาววนัชพร สระกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
138 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
139 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
140 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ของเทอม 1ค่ะ
141 29/02/2024 24183 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
142 29/02/2024 24183 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
143 29/02/2024 22112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
144 29/02/2024 21245 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
145 27/02/2024 20768 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
146 27/02/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
147 27/02/2024 24861 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปศึกษาต่อ
148 26/02/2024 21191 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
149 25/02/2024 23079 ม.4/1 เด็กชายศักดิธัช เอมโอช ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
150 24/02/2024 23433 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
151 23/02/2024 21487 ม.6/9 นางสาวปัญญาพร ปกประโคน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
152 23/02/2024 23107 ม.4/12 นายจิราภัทร กำพุฒกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
153 22/02/2024 20781 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
154 21/02/2024 22863 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอด่วน
155 20/02/2024 22309 ม.5/2 นายธีรภัทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
156 20/02/2024 20946 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
157 20/02/2024 21212 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
158 19/02/2024 22309 ม.5/2 นายธีรภัทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
159 17/02/2024 23124 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
160 16/02/2024 20885 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
161 16/02/2024 20885 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
162 15/02/2024 21471 ม.6/1 นายบุญฤทธิ์ ชัยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เพื่อเเข่งขันโต้วาที
163 15/02/2024 20837 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
164 15/02/2024 20849 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
165 14/02/2024 21458 ม.6/8 นางสาวพิมพ์นิภา สาริวงค์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
166 14/02/2024 21952 ม.6/14 นางสาวตรีทิพยนิภา เยื้องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
167 14/02/2024 21485 ม.6/1 นางสาวนันทิชา เดือนกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
168 14/02/2024 21453 ม.6/1 นางสาวธนวรรณ โฉมงาม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อใช้ในการเเข่งขันโต้วาที
169 14/02/2024 23079 ม.4/1 เด็กชายศักดิธัช เอมโอช ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
170 14/02/2024 23278 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
171 13/02/2024 20962 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
172 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
173 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
174 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
175 12/02/2024 21467 ม.6/8 นายจิรพงศ์ บุญปั้ว ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย จะไปเบิกรับทุนทางบริษัทของบิดามารดา
176 12/02/2024 22841 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
177 12/02/2024 20995 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
178 12/02/2024 21095 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
179 12/02/2024 23430 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
180 12/02/2024 23043 ม.4/7 เด็กชายวีรกิตติ์ พัชรสุธีพงศ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
181 12/02/2024 23043 ม.4/7 เด็กชายวีรกิตติ์ พัชรสุธีพงศ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
182 10/02/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
183 10/02/2024 23252 ม.4/16 นางสาวปณิดา ธัมมะรงค์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
184 09/02/2024 23301 ม.4/4 เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
185 09/02/2024 21814 ม.6/16 นางสาวพรชนก แก้วกุย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
186 09/02/2024 23336 ม.4/9 เด็กหญิงปัญญาพร รักด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
187 09/02/2024 23329 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
188 09/02/2024 23338 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
189 08/02/2024 23301 ม.4/4 เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
190 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
191 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
192 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
193 08/02/2024 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
194 08/02/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
195 07/02/2024 22863 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
196 07/02/2024 22890 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
197 07/02/2024 23336 ม.4/9 เด็กหญิงปัญญาพร รักด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
198 07/02/2024 23329 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
199 07/02/2024 23338 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
200 07/02/2024 22890 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
201 06/02/2024 22214 ม.5/2 นางสาวณัฐยาพัชร์ อ่วมในเมือง ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
202 06/02/2024 20750 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
203 06/02/2024 21628 ม.6/1 นางสาวกัลย์สุดา ผ่องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เเข่งขันกฎหมาย
204 06/02/2024 21482 ม.6/1 นางสาวณิชกานต์ กีรติธนสาร ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เเข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
205 06/02/2024 20822 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
206 06/02/2024 24916 ม.5/16 นางสาวรัตนา พ่วงทรัพย์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
207 05/02/2024 23330 ม.4/5 นางสาวโชนิ กล่อมกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
208 05/02/2024 23342 ม.4/7 นางสาวสิวารักษ์ ซึมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
209 05/02/2024 23341 ม.4/10 เด็กหญิงสิรินทิพย์ คำจันทา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
210 05/02/2024 23330 ม.4/5 นางสาวโชนิ กล่อมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
211 05/02/2024 22878 ม.4/11 เด็กหญิงกนกพร น้อยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
212 05/02/2024 22878 ม.4/11 เด็กหญิงกนกพร น้อยกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
213 02/02/2024 22900 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
214 02/02/2024 22900 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัครเรียน รร.อื่น
215 02/02/2024 20922 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
216 02/02/2024 20918 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
217 02/02/2024 21005 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
218 01/02/2024 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
219 01/02/2024 22816 ม.4/13 เด็กหญิงปวริศา สุจริยา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
220 01/02/2024 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
221 01/02/2024 21260 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
222 01/02/2024 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
223 01/02/2024 21242 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
224 31/01/2024 23309 ม.4/6 นายเตวิช วงสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูป ขนาด 1.5 นิ้ว 1 ใบ
225 31/01/2024 20777 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
226 29/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
227 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
228 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
229 29/01/2024 23380 ม.4/16 นางสาวสุธิรดา ช่างโคกสูง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
230 29/01/2024 24437 ม.2/5 เด็กชายอัจฉริยะ เทศจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
231 29/01/2024 24437 ม.2/5 เด็กชายอัจฉริยะ เทศจันอัด ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
232 29/01/2024 24806 ม.2/16 เด็กชายภูริพัฒน์ ขอหน่วงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
233 29/01/2024 24806 ม.2/16 เด็กชายภูริพัฒน์ ขอหน่วงกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
234 29/01/2024 24519 ม.2/7 เด็กหญิงสุภาพร พรมจันทร์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
235 29/01/2024 24519 ม.2/7 เด็กหญิงสุภาพร พรมจันทร์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
236 29/01/2024 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
237 29/01/2024 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
238 29/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
239 29/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
240 29/01/2024 23734 ม.3/6 เด็กชายพิพัฒน์ ชาวเสมา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
241 19/01/2024 23734 ม.3/6 เด็กชายพิพัฒน์ ชาวเสมา ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
242 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
243 26/01/2024 20717 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
244 26/01/2024 21038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
245 23/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
246 23/01/2024 22150 ม.5/2 นายชัยชนะ แนบกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
247 23/01/2024 22150 ม.5/2 นายชัยชนะ แนบกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
248 23/01/2024 24952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย จะไปสมัครเรียนครับ
249 22/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
250 22/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
251 22/01/2024 23021 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
252 22/01/2024 20836 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
253 21/01/2024 20506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
254 21/01/2024 21172 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 5 ออกเอกสารเรียบร้อย
255 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
256 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
257 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
258 19/01/2024 22578 ม.5/1 นางสาวธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
259 19/01/2024 22578 ม.5/1 นางสาวธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
260 19/01/2024 24707 ม.2/13 เด็กชายอธิวัช นาโสก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
261 19/01/2024 22565 ม.5/15 นายสุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
262 19/01/2024 23395 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
263 19/01/2024 22565 ม.5/15 นายสุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
264 19/01/2024 24707 ม.2/13 เด็กชายอธิวัช นาโสก ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
265 19/01/2024 21178 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
266 19/01/2024 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
267 19/01/2024 23620 ม.3/3 เด็กชายวรเชษฐ สวยกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
268 19/01/2024 23620 ม.3/3 เด็กชายวรเชษฐ สวยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
269 19/01/2024 23318 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
270 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
271 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
272 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
273 19/01/2024 21036 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
274 19/01/2024 21036 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
275 18/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
276 17/01/2024 23260 ม.4/14 เด็กหญิงสายฝน รักมิตร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
277 17/01/2024 20816 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
278 17/01/2024 21029 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
279 17/01/2024 23022 ม.4/6 เด็กหญิงสิริญาภรณ์ เนียมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
280 15/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัครเรียนต่อ
281 15/01/2024 21160 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
282 15/01/2024 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
283 15/01/2024 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
284 15/01/2024 20952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
285 15/01/2024 23442 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
286 15/01/2024 23442 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
287 15/01/2024 21115 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
288 14/01/2024 21115 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
289 15/01/2024 23260 ม.4/14 เด็กหญิงสายฝน รักมิตร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
290 15/01/2024 23262 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
291 15/01/2024 21081 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
292 15/01/2024 20922 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
293 15/01/2024 20910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
294 14/01/2024 23225 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
295 12/01/2024 23461 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
296 12/01/2024 21072 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
297 11/01/2024 20759 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
298 11/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัครเรียนต่อ
299 11/01/2024 23187 ม.4/14 เด็กชายทรัพย์สถิต ทอนเกาะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
300 11/01/2024 23194 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
301 11/01/2024 21160 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
302 11/01/2024 23262 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
303 11/01/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
304 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
305 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
306 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
307 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
308 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
309 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
310 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
311 11/01/2024 21072 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
312 10/01/2024 21227 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
313 10/01/2024 23081 ม.4/14 เด็กชายสุขุมพันธ์ ชิดนอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
314 10/01/2024 23081 ม.4/14 เด็กชายสุขุมพันธ์ ชิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
315 10/01/2024 23334 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
316 10/01/2024 22832 ม.4/2 นายนันทิพัฒน์ จิรวัฒน์พัฒนา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปแล้ว
317 10/01/2024 22517 ม.5/11 นางสาววริศรา กลอนกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
318 08/01/2024 22855 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัครบุญวัฒนา
319 08/01/2024 20836 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
320 08/01/2024 21193 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
321 08/01/2024 21193 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สมัครเรียน
322 05/01/2024 23008 ม.4/6 เด็กหญิงญาณิศา เมืองอินทร์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
323 05/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
324 05/01/2024 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
325 05/01/2024 23103 ม.4/12 เด็กหญิงอธิติญา ศรีม่วงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
326 05/01/2024 24936 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
327 05/01/2024 23347 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
328 04/01/2024 21191 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
329 04/01/2024 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
330 04/01/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สอบชิงทุน
331 04/01/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
332 04/01/2024 23016 ม.4/9 เด็กหญิงนวพร ทองกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
333 04/01/2024 20923 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
334 03/01/2024 20948 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
335 03/01/2024 20919 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
336 03/01/2024 22951 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
337 03/01/2024 24973 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
338 28/12/2023 24605 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
339 27/12/2023 23311 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
340 27/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
341 27/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
342 27/12/2023 22855 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
343 27/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
344 27/12/2023 22855 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
345 26/12/2023 21926 ม.6/11 นางสาวพิทยาภรณ์ คุ้มกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุน
346 26/12/2023 21926 ม.6/11 นางสาวพิทยาภรณ์ คุ้มกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
347 25/12/2023 23148 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
348 25/12/2023 22861 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
349 25/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
350 23/12/2023 20948 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
351 21/12/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
352 21/12/2023 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
353 21/12/2023 23072 ม.4/12 เด็กชายธาเวียร์ ดอกหว่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
354 20/12/2023 20787 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
355 20/12/2023 20787 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
356 20/12/2023 21340 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
357 20/12/2023 21340 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
358 20/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
359 20/12/2023 21034 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
360 20/12/2023 21142 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
361 20/12/2023 23508 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
362 20/12/2023 22806 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ต้องใช้ในการมอบตัวอาชีวะในวันศุกร์นี้
363 20/12/2023 22806 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
364 20/12/2023 23047 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
365 20/12/2023 23047 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
366 20/12/2023 23328 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
367 20/12/2023 23343 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
368 20/12/2023 21119 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
369 20/12/2023 20751 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
370 20/12/2023 20766 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
371 19/12/2023 20794 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
372 19/12/2023 21289 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
373 19/12/2023 20741 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
374 19/12/2023 21037 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ในการดำเนินการมอบตัววิทยาลัยอาชีวะ
375 19/12/2023 21019 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
376 19/12/2023 21019 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
377 19/12/2023 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
378 19/12/2023 20805 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
379 19/12/2023 22847 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
380 19/12/2023 20913 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
381 19/12/2023 20913 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
382 19/12/2023 21241 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
383 19/12/2023 21241 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
384 19/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
385 19/12/2023 23506 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
386 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
387 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
388 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
389 19/12/2023 20896 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
390 18/12/2023 20896 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
391 19/12/2023 20906 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
392 19/12/2023 20906 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
393 19/12/2023 20796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
394 18/12/2023 20794 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
395 18/12/2023 22860 ม.4/2 นางสาวสุชาดา บุลานาผาย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
396 18/12/2023 22851 ม.4/2 นางสาวนภัสสร เซ็นกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
397 18/12/2023 21066 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
398 18/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
399 18/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
400 18/12/2023 22863 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
401 18/12/2023 21297 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
402 18/12/2023 21033 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
403 18/12/2023 21116 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
404 18/12/2023 21063 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
405 18/12/2023 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
406 18/12/2023 21112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
407 18/12/2023 22854 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
408 18/12/2023 22833 ม.4/2 นายปฏิภาณ จาบเมืองน้อย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
409 18/12/2023 21340 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
410 18/12/2023 20720 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
411 18/12/2023 20848 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
412 18/12/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
413 18/12/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
414 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
415 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
416 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ศึกษาต่อมหาลัย
417 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
418 18/12/2023 23506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
419 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
420 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
421 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
422 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 5 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
423 18/12/2023 23506 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
424 18/12/2023 22842 ม.4/8 เด็กหญิงจรินทร์พร เงินโพธิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
425 18/12/2023 20884 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
426 18/12/2023 20761 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
427 17/12/2023 21168 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
428 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
429 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
430 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
431 17/12/2023 23450 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
432 15/12/2023 23023 ม.4/7 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตรพรหมสร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
433 15/12/2023 22922 ม.4/11 เด็กหญิงฉฬภิญญา แตงจันทึก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
434 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
435 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
436 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
437 15/12/2023 23253 ม.4/3 เด็กหญิงประภาพรรณ ด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
438 14/12/2023 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
439 14/12/2023 23261 ม.4/12 เด็กหญิงสิริยากร เชิญกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
440 14/12/2023 23180 ม.4/6 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์ ทับโคกสูง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
441 14/12/2023 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
442 13/12/2023 22850 ม.4/2 เด็กหญิงณัฐอริญ วีระเท่า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
443 13/12/2023 22852 ม.4/2 เด็กหญิงนันท์นพิน ชมกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
444 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
445 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
446 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
447 12/12/2023 22952 ม.4/9 นายประกาศิต ช่องงาม ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
448 12/12/2023 22815 ม.4/1 นางสาวปลายฝน แก้วกล่ำ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
449 12/12/2023 20910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
450 12/12/2023 24251 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
451 12/12/2023 23089 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
452 11/12/2023 24852 ม.5/8 นางสาวธิตินาถ เผือกสง่า ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
453 08/12/2023 20778 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
454 08/12/2023 21196 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
455 08/12/2023 21019 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
456 08/12/2023 21469 ม.6/8 นายธนกฤต แย้มกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
457 07/12/2023 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
458 07/12/2023 21474 ม.6/1 นายภูวฤทธิ์ เลากลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
459 07/12/2023 21441 ม.6/1 นายโดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
460 07/12/2023 22201 ม.5/6 นายพีระพล มลกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
461 07/12/2023 22197 ม.5/8 นายทินภัทร เงินโพธิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
462 07/12/2023 22379 ม.5/2 นายกฤติพงศ์ ขอจงกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
463 07/12/2023 21473 ม.6/1 นายภูมิภัทร สว่างเวียง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
464 07/12/2023 21470 ม.6/1 นายนันทิพัฒน์ ชมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
465 07/12/2023 23000 ม.4/9 เด็กชายนัฐธีร์ เจียนโพธิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
466 06/12/2023 23252 ม.4/16 นางสาวปณิดา ธัมมะรงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
467 06/12/2023 20933 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
468 06/12/2023 20935 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
469 06/12/2023 21109 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
470 06/12/2023 21109 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
471 06/12/2023 21108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
472 06/12/2023 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
473 06/12/2023 21036 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
474 06/12/2023 21036 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
475 05/12/2023 21155 ม.6/14 นางสาวณภัทร ภูเงิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
476 05/12/2023 21155 ม.6/14 นางสาวณภัทร ภูเงิน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
477 04/12/2023 22865 ม.4/2 นายณัฏฐพล สุชิวงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
478 04/12/2023 23226 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
479 04/12/2023 23225 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
480 04/12/2023 23238 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
481 04/12/2023 21281 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
482 04/12/2023 21275 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
483 03/12/2023 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
484 03/12/2023 22848 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
485 30/11/2023 24967 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
486 01/12/2023 20951 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
487 01/12/2023 21164 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
488 01/12/2023 23296 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
489 01/12/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
490 01/12/2023 23212 ม.4/11 เด็กหญิงปัณฑิตา เเครงกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
491 30/11/2023 20746 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
492 30/11/2023 23463 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
493 30/11/2023 21164 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
494 29/11/2023 21175 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
495 30/11/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
496 30/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
497 30/11/2023 20944 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
498 29/11/2023 24967 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
499 29/11/2023 20951 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
500 29/11/2023 20851 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
501 29/11/2023 21287 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
502 29/11/2023 21210 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
503 29/11/2023 21338 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
504 29/11/2023 21296 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
505 29/11/2023 21210 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
506 29/11/2023 23299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
507 29/11/2023 23447 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
508 29/11/2023 23447 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
509 29/11/2023 23328 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
510 28/11/2023 20716 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
511 28/11/2023 21066 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
512 28/11/2023 21246 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
513 28/11/2023 21117 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
514 28/11/2023 21156 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
515 28/11/2023 21156 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
516 27/11/2023 20930 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
517 27/11/2023 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
518 27/11/2023 23322 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
519 27/11/2023 21032 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
520 27/11/2023 21032 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
521 27/11/2023 21028 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
522 27/11/2023 21020 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
523 27/11/2023 20985 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
524 27/11/2023 23248 ม.4/6 นางสาวจิราพัชร วงษ์ธรรม ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
525 27/11/2023 22806 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
526 27/11/2023 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
527 27/11/2023 21298 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
528 26/11/2023 20957 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
529 26/11/2023 20957 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
530 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
531 24/11/2023 20843 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
532 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
533 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
534 24/11/2023 20993 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
535 24/11/2023 22804 ม.4/1 นายอภิวัฒน์ จงกลกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
536 24/11/2023 22489 ม.5/14 นายจักรกริช เงินกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
537 24/11/2023 20897 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
538 24/11/2023 20959 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
539 23/11/2023 20891 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
540 23/11/2023 21289 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
541 23/11/2023 21289 ม./ ปพ.6-4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
542 23/11/2023 23426 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
543 23/11/2023 22978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
544 23/11/2023 22967 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
545 23/11/2023 20767 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
546 23/11/2023 20767 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
547 23/11/2023 21297 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
548 23/11/2023 21063 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
549 23/11/2023 21033 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
550 23/11/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
551 22/11/2023 21236 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
552 22/11/2023 23497 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
553 22/11/2023 23495 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
554 22/11/2023 23473 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
555 22/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
556 22/11/2023 20934 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
557 22/11/2023 20739 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
558 22/11/2023 20893 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
559 22/11/2023 20739 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
560 22/11/2023 21342 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
561 22/11/2023 23492 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
562 22/11/2023 21206 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
563 22/11/2023 20958 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
564 22/11/2023 23288 ม.4/11 นางสาวกาญจนา หยวกกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
565 22/11/2023 23290 ม.4/10 นางสาวจิราพร ไทยด้วง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
566 22/11/2023 23302 ม.4/5 นางสาวสุพิชชา นานกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
567 22/11/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
568 22/11/2023 21106 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
569 22/11/2023 22237 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
570 22/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
571 22/11/2023 20902 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
572 22/11/2023 23343 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
573 22/11/2023 23328 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
574 22/11/2023 21425 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
575 22/11/2023 22943 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
576 14/11/2023 22943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
577 22/11/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
578 22/11/2023 20929 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
579 22/11/2023 20929 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
580 22/11/2023 21162 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
581 22/11/2023 21016 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
582 22/11/2023 21162 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
583 22/11/2023 21016 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
584 22/11/2023 20874 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
585 22/11/2023 20802 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
586 22/11/2023 20914 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
587 22/11/2023 23430 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
588 22/11/2023 21006 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
589 22/11/2023 21006 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
590 21/11/2023 21021 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
591 21/11/2023 20928 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
592 21/11/2023 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
593 21/11/2023 22096 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
594 21/11/2023 20924 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
595 21/11/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
596 21/11/2023 20817 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
597 21/11/2023 20958 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
598 21/11/2023 23462 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
599 21/11/2023 23462 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
600 21/11/2023 21192 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
601 21/11/2023 21192 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
602 21/11/2023 23460 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
603 21/11/2023 23460 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
604 20/11/2023 20949 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
605 20/11/2023 23426 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
606 20/11/2023 20759 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
607 20/11/2023 21025 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
608 20/11/2023 21125 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
609 20/11/2023 20860 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
610 20/11/2023 21067 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
611 20/11/2023 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
612 20/11/2023 20978 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
613 20/11/2023 20978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
614 20/11/2023 22177 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
615 20/11/2023 22177 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
616 20/11/2023 20980 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
617 20/11/2023 20835 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
618 16/11/2023 20833 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
619 20/11/2023 21162 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
620 20/11/2023 20930 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
621 20/11/2023 21016 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
622 20/11/2023 20763 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
623 20/11/2023 20960 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
624 20/11/2023 20854 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
625 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
626 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
627 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
628 20/11/2023 23430 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
629 20/11/2023 22971 ม.4/13 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
630 20/11/2023 20746 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
631 20/11/2023 21038 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
632 20/11/2023 20800 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
633 20/11/2023 20800 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
634 20/11/2023 20845 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
635 20/11/2023 20815 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
636 20/11/2023 20815 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
637 19/11/2023 20828 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
638 19/11/2023 20856 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
639 19/11/2023 20856 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
640 19/11/2023 21340 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
641 17/11/2023 20943 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
642 17/11/2023 20720 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
643 17/11/2023 21159 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
644 17/11/2023 21159 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
645 17/11/2023 23467 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
646 17/11/2023 23467 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
647 17/11/2023 20763 ม./ ปพ.6-4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
648 17/11/2023 21023 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
649 16/11/2023 21023 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
650 17/11/2023 21070 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
651 17/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม
652 17/11/2023 23480 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
653 17/11/2023 20824 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
654 17/11/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
655 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
656 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
657 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
658 17/11/2023 22543 ม.5/11 นางสาวธัญลักษณ์ สมานพงษ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
659 17/11/2023 20506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
660 17/11/2023 20892 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
661 17/11/2023 23146 ม.4/13 เด็กชายคณินเดช จริงกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
662 17/11/2023 20983 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
663 17/11/2023 20658 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
664 17/11/2023 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
665 16/11/2023 20834 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
666 16/11/2023 20892 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
667 16/11/2023 20980 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
668 16/11/2023 20980 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
669 16/11/2023 20982 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
670 16/11/2023 23443 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
671 16/11/2023 23443 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
672 16/11/2023 21295 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
673 16/11/2023 20824 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
674 16/11/2023 21295 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
675 16/11/2023 23453 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
676 16/11/2023 20884 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
677 16/11/2023 23323 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปเรียนต่อที่อื่น
678 16/11/2023 20835 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
679 16/11/2023 20833 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
680 16/11/2023 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
681 16/11/2023 22970 ม.4/9 นางสาวเบญจพร เพ็งกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
682 16/11/2023 23488 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
683 16/11/2023 22970 ม.4/9 นางสาวเบญจพร เพ็งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
684 16/11/2023 23454 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
685 15/11/2023 20833 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
686 16/11/2023 21055 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
687 16/11/2023 23450 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
688 16/11/2023 23011 ม.4/12 นางสาวนัทสุฎา มุ่งยุทธกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
689 16/11/2023 23015 ม.4/10 นางสาวพฤกษาศิริ สังขีด ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
690 16/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
691 16/11/2023 23014 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
692 16/11/2023 23014 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
693 16/11/2023 21427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
694 16/11/2023 21225 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
695 16/11/2023 23363 ม.4/6 นายอภิวิชญ์ มะลิมาศ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
696 16/11/2023 23351 ม.4/14 เด็กชายบัณฑิต ขอมีกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
697 16/11/2023 21172 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
698 16/11/2023 23366 ม.4/6 นางสาวณภัทร คงกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
699 16/11/2023 23344 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
700 16/11/2023 23382 ม.4/3 เด็กหญิงอรฤดี งึดเกาะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
701 16/11/2023 23365 ม.4/16 เด็กชายอินทัช เจริญสุข ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
702 16/11/2023 23371 ม.4/6 นางสาวปนิดา การณรงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
703 16/11/2023 23378 ม.4/6 นางสาวสิริภัท ชุ่มหมื่นไวย์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
704 16/11/2023 23358 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
705 16/11/2023 21281 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
706 16/11/2023 21255 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
707 16/11/2023 20960 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
708 16/11/2023 23321 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
709 16/11/2023 23454 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
710 16/11/2023 23450 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
711 16/11/2023 21327 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
712 16/11/2023 21327 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
713 15/11/2023 20896 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
714 15/11/2023 20794 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
715 15/11/2023 20896 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
716 15/11/2023 21055 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
717 15/11/2023 23441 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
718 15/11/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
719 15/11/2023 20796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
720 15/11/2023 22905 ม.4/10 นายคชภัค ขวัญกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
721 15/11/2023 23212 ม.4/11 เด็กหญิงปัณฑิตา เเครงกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
722 15/11/2023 21207 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
723 15/11/2023 20996 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
724 15/11/2023 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
725 15/11/2023 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
726 15/11/2023 23275 ม.4/16 นายพศุตม์ ปูนกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
727 15/11/2023 23283 ม.4/7 นายอดิศร สุรกิจบวร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
728 15/11/2023 21260 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
729 15/11/2023 20833 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
730 15/11/2023 20964 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
731 15/11/2023 21232 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
732 15/11/2023 23028 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
733 15/11/2023 23038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
734 15/11/2023 23030 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
735 15/11/2023 20969 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
736 15/11/2023 21183 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
737 15/11/2023 23214 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
738 15/11/2023 23218 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
739 15/11/2023 23222 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
740 15/11/2023 23204 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
741 15/11/2023 22825 ม.4/2 นางสาวสุธาวัลย์ เพชรมณีตระกูล ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
742 15/11/2023 22812 ม.4/3 นางสาวธาริดา โอภาปรัชภูมิ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
743 15/11/2023 20823 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
744 15/11/2023 20916 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
745 15/11/2023 20826 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
746 15/11/2023 20955 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
747 15/11/2023 23015 ม.4/10 นางสาวพฤกษาศิริ สังขีด ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
748 15/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
749 15/11/2023 20960 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
750 15/11/2023 20845 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
751 15/11/2023 21076 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
752 15/11/2023 23283 ม.4/7 นายอดิศร สุรกิจบวร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
753 15/11/2023 23040 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
754 15/11/2023 22909 ม.4/9 นายพงศกร แลจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
755 15/11/2023 23021 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
756 14/11/2023 23383 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
757 14/11/2023 21199 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
758 14/11/2023 22910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
759 14/11/2023 22985 ม.4/6 นายกิตติศักดิ์ หมายนามกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
760 14/11/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
761 14/11/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อนำเอกสารสมัครเรียนต่อ ม.4
762 14/11/2023 23070 ม.4/10 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร กำเนิดกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
763 14/11/2023 20899 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
764 14/11/2023 23166 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
765 14/11/2023 23264 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
766 14/11/2023 23531 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
767 14/11/2023 22978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
768 14/11/2023 22967 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
769 14/11/2023 23266 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
770 14/11/2023 23013 ม.4/4 นางสาวปัญญพัฒน์ คุ้มพันธ์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
771 14/11/2023 21028 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
772 14/11/2023 21020 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
773 14/11/2023 20985 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
774 13/11/2023 21076 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
775 13/11/2023 21211 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
776 13/11/2023 22917 ม.4/11 เด็กหญิงกวินตา กลึงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
777 13/11/2023 21242 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
778 13/11/2023 21303 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
779 13/11/2023 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
780 13/11/2023 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
781 12/11/2023 20834 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
782 12/11/2023 20834 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
783 11/11/2023 20888 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
784 10/11/2023 20968 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
785 10/11/2023 20968 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
786 10/11/2023 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ประกอบการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
787 10/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
788 10/11/2023 21035 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
789 10/11/2023 21208 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
790 10/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
791 10/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
792 10/11/2023 20983 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
793 10/11/2023 20724 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
794 10/11/2023 24697 ม.2/13 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
795 10/11/2023 24697 ม.2/13 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
796 10/11/2023 23448 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
797 10/11/2023 22809 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
798 10/11/2023 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
799 09/11/2023 21070 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
800 09/11/2023 20835 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
801 09/11/2023 21211 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
802 09/11/2023 21070 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
803 09/11/2023 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
804 09/11/2023 21037 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
805 09/11/2023 23448 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
806 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
807 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
808 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
809 09/11/2023 20820 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
810 08/11/2023 20957 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
811 08/11/2023 20959 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
812 08/11/2023 20951 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
813 08/11/2023 20952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
814 08/11/2023 24134 ม.6/1 นายกิตติศักดิ์ บ่อพิมาย ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
815 08/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
816 08/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนทิสโก้ทุนการศึกษา
817 08/11/2023 20974 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
818 07/11/2023 20862 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
819 07/11/2023 21255 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
820 06/11/2023 23471 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
821 07/11/2023 23962 ม.2/8 เด็กชายวรเมธ เพ็ชรน้อย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
822 07/11/2023 23497 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
823 07/11/2023 21236 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
824 07/11/2023 21342 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
825 07/11/2023 20732 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
826 07/11/2023 21984 ม.6/14 นางสาวณิชชนา ผ่องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
827 07/11/2023 21984 ม.6/14 นางสาวณิชชนา ผ่องกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เอาไปประกอบเอกสารขอทุน
828 07/11/2023 21208 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
829 07/11/2023 23451 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
830 07/11/2023 20830 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
831 06/11/2023 20858 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
832 06/11/2023 20874 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
833 06/11/2023 20958 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
834 06/11/2023 20914 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
835 06/11/2023 21125 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
836 06/11/2023 21125 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
837 06/11/2023 22910 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
838 06/11/2023 22910 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
839 06/11/2023 22911 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
840 06/11/2023 21919 ม.6/11 นางสาวณัชชา สิงห์ราชู ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารทุนทิสโก้
841 06/11/2023 21919 ม.6/11 นางสาวณัชชา สิงห์ราชู ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารทุนทิสโก้
842 06/11/2023 22911 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
843 06/11/2023 23993 ม.3/13 เด็กชายพชรพล ชัยภูธร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
844 06/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
845 06/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ประกอบเอกสารขอทุนทิสโก้
846 06/11/2023 22907 ม.4/11 เด็กชายธนธร หวังสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ในการขอทุนทิสโก้
847 06/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนทิสโก้ ทุนการศึกษา
848 02/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนการศึกษา ทุนทิสโก้
849 06/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย TISCO
850 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
851 06/11/2023 22907 ม.4/11 เด็กชายธนธร หวังสุข ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เพื่อขอทุนทิสโก้
852 06/11/2023 24279 ม.6/14 นางสาวกฤติณี ถึงทะเล ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
853 06/11/2023 24279 ม.6/14 นางสาวกฤติณี ถึงทะเล ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
854 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
855 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
856 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
857 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
858 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
859 06/11/2023 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
860 06/11/2023 20983 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
861 05/11/2023 21031 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
862 05/11/2023 20982 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
863 05/11/2023 20982 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
864 05/11/2023 20658 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
865 04/11/2023 21200 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
866 04/11/2023 22973 ม.4/2 นางสาวปิยฉัตร์ จงเพ็งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
867 04/11/2023 22973 ม.4/2 นางสาวปิยฉัตร์ จงเพ็งกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
868 03/11/2023 20795 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
869 03/11/2023 21742 ม.6/11 นางสาวนปภา พิมพ์เสน ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารขอทุนค่ะ
870 03/11/2023 21742 ม.6/11 นางสาวนปภา พิมพ์เสน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารยื่นขอทุนค่ะ
871 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
872 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
873 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
874 03/11/2023 21299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
875 03/11/2023 21246 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
876 03/11/2023 21117 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
877 03/11/2023 22953 ม.4/2 นายปัญญา แพทย์กลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
878 03/11/2023 22953 ม.4/2 นายปัญญา แพทย์กลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
879 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
880 03/11/2023 20763 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
881 03/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
882 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
883 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
884 03/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
885 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
886 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
887 03/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนTISCO
888 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้ค่ะ
889 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้ค่ะ
890 03/11/2023 21064 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
891 03/11/2023 21025 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
892 03/11/2023 21242 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
893 03/11/2023 22790 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
894 03/11/2023 21023 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
895 03/11/2023 23454 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
896 03/11/2023 23452 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
897 03/11/2023 20706 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
898 02/11/2023 23453 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
899 02/11/2023 23453 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
900 02/11/2023 20750 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
901 02/11/2023 21333 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
902 02/11/2023 20707 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
903 02/11/2023 20975 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
904 02/11/2023 20975 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
905 02/11/2023 20801 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
906 02/11/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
907 02/11/2023 20726 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
908 02/11/2023 20912 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
909 02/11/2023 21205 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
910 02/11/2023 20714 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
911 02/11/2023 20939 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
912 02/11/2023 20859 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
913 02/11/2023 20815 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
914 02/11/2023 20856 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
915 02/11/2023 23458 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
916 02/11/2023 20854 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
917 02/11/2023 21289 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
918 02/11/2023 21296 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
919 02/11/2023 21340 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
920 02/11/2023 21295 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
921 02/11/2023 23443 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
922 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
923 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
924 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
925 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
926 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
927 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
928 02/11/2023 21280 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
929 02/11/2023 20928 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
930 02/11/2023 21109 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
931 02/11/2023 21027 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
932 02/11/2023 23466 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
933 02/11/2023 21245 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
934 01/11/2023 20991 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
935 01/11/2023 20748 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
936 01/11/2023 21035 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
937 01/11/2023 23431 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
938 01/11/2023 20891 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
939 01/11/2023 21301 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
940 01/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
941 01/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
942 01/11/2023 20713 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
943 01/11/2023 20713 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
944 01/11/2023 21175 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
945 01/11/2023 23426 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว เพิ่มอีก จำนวน 2 ใบ
946 01/11/2023 21242 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
947 01/11/2023 20800 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
948 01/11/2023 20800 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
949 01/11/2023 23572 ม.3/1 เด็กหญิงศตพร จัดแก้วสำโรง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
950 01/11/2023 20948 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
951 01/11/2023 21425 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
952 01/11/2023 23501 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
953 01/11/2023 21298 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
954 01/11/2023 22785 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
955 01/11/2023 22785 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
956 01/11/2023 21094 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
957 01/11/2023 20858 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
958 01/11/2023 21094 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
959 01/11/2023 20858 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
960 01/11/2023 21074 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
961 01/11/2023 24444 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
962 01/11/2023 23449 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
963 31/10/2023 21021 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
964 31/10/2023 22112 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
965 31/10/2023 22112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
966 31/10/2023 21245 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
967 30/10/2023 23424 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
968 30/10/2023 23424 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
969 30/10/2023 23041 ม.4/15 นายภากร สำกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
970 29/10/2023 20893 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
971 29/10/2023 20711 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
972 29/10/2023 21138 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
973 29/10/2023 21093 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
974 28/10/2023 23448 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
975 28/10/2023 23448 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
976 28/10/2023 20976 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
977 28/10/2023 21206 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
978 28/10/2023 20758 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
979 28/10/2023 23492 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
980 28/10/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
981 28/10/2023 20980 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
982 28/10/2023 28130 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ทดสอบระบบ
983 27/10/2023 20892 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
984 27/10/2023 20929 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
985 27/10/2023 23467 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
986 26/10/2023 21006 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
987 26/10/2023 20828 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 รูป
988 26/10/2023 23495 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
989 26/10/2023 20771 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
990 26/10/2023 20813 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
991 26/10/2023 23502 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
992 26/10/2023 23480 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
993 26/10/2023 20804 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
994 26/10/2023 20802 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
995 26/10/2023 23430 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
996 26/10/2023 20835 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
997 26/10/2023 23488 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
998 26/10/2023 20736 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
999 26/10/2023 23450 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1000 26/10/2023 20833 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1001 26/10/2023 23473 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1002 25/10/2023 20824 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1003 25/10/2023 21016 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1004 25/10/2023 21004 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1005 25/10/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1006 25/10/2023 21159 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1007 24/10/2023 23484 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัคร Tcas
1008 24/10/2023 21105 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1009 24/10/2023 21105 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1010 24/10/2023 20966 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1011 24/10/2023 20738 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1012 24/10/2023 23446 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1013 23/10/2023 20950 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1014 23/10/2023 20716 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1015 22/10/2023 20721 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1016 20/10/2023 21169 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1017 20/10/2023 21038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1018 20/10/2023 24259 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1019 20/10/2023 21425 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1020 20/10/2023 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1021 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1022 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1023 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1024 18/10/2023 20924 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1025 15/10/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1026 15/10/2023 21069 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1027 14/10/2023 20791 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1028 13/10/2023 21164 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1029 13/10/2023 22096 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1030 13/10/2023 20756 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1031 13/10/2023 23410 ม.4/9 เด็กหญิงณัฐฐาพร เสือก่านคำ ปพ.6-- 1 ฉบับ ออกเอกสารเรียบร้อย
1032 12/10/2023 20716 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1033 12/10/2023 20716 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1034 12/10/2023 20717 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1035 12/10/2023 20717 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1036 11/10/2023 20797 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1037 11/10/2023 20797 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1038 11/10/2023 20852 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1039 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1040 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1041 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1042 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1043 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1044 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1045 11/10/2023 21229 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1046 11/10/2023 21229 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1047 11/10/2023 21171 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1048 10/10/2023 21198 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1049 10/10/2023 23472 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1050 10/10/2023 23472 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1051 10/10/2023 23463 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1052 10/10/2023 20780 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1053 10/10/2023 20780 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1054 09/10/2023 23457 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1055 09/10/2023 23427 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1056 09/10/2023 23427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1057 09/10/2023 23457 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1058 09/10/2023 24857 ม.5/9 นายสกลวรรธน์ ปลั่งกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1059 09/10/2023 21199 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1060 09/10/2023 20803 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1061 09/10/2023 20901 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1062 09/10/2023 20732 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1063 08/10/2023 20982 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1064 08/10/2023 20888 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1065 08/10/2023 20737 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1066 08/10/2023 20737 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1067 07/10/2023 23436 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1068 07/10/2023 20658 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1069 06/10/2023 22096 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1070 05/10/2023 20831 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1071 05/10/2023 20831 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1072 05/10/2023 20820 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1073 05/10/2023 24253 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1074 05/10/2023 22443 ม.5/12 นางสาวน้ำทิพย์ ฤทธิ์จันทึก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1075 05/10/2023 20988 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1076 05/10/2023 20988 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1077 05/10/2023 21030 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1078 05/10/2023 20905 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1079 05/10/2023 22237 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1080 05/10/2023 21106 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1081 05/10/2023 23470 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1082 04/10/2023 20987 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1083 04/10/2023 20991 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1084 04/10/2023 20902 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1085 04/10/2023 21310 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1086 04/10/2023 22443 ม.5/12 นางสาวน้ำทิพย์ ฤทธิ์จันทึก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รีบใช้เพื่อรับทุนบริษัทเเม่
1087 04/10/2023 20959 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1088 04/10/2023 20959 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1089 04/10/2023 20957 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1090 04/10/2023 21149 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1091 04/10/2023 22443 ม.5/12 นางสาวน้ำทิพย์ ฤทธิ์จันทึก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนบริษัทเเม่
1092 04/10/2023 23063 ม.4/10 นางสาวสุวภีร์ ปานทองหลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เอาไปขอทุนที่บริษัทพ่อ
1093 04/10/2023 20906 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1094 03/10/2023 21197 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1095 03/10/2023 21291 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1096 03/10/2023 20983 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1097 03/10/2023 20940 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1098 03/10/2023 20949 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1099 03/10/2023 20798 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1100 03/10/2023 21004 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1101 03/10/2023 23425 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1102 03/10/2023 20844 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1103 03/10/2023 20755 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1104 03/10/2023 20756 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1105 03/10/2023 20762 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1106 03/10/2023 20769 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1107 03/10/2023 20769 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1108 03/10/2023 20949 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1109 03/10/2023 23425 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1110 03/10/2023 20753 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1111 03/10/2023 20766 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1112 02/10/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1113 02/10/2023 20796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1114 02/10/2023 20808 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1115 02/10/2023 20808 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1116 02/10/2023 20940 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1117 02/10/2023 23430 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1118 02/10/2023 20989 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1119 02/10/2023 20989 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1120 02/10/2023 20807 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1121 02/10/2023 20807 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1122 02/10/2023 20797 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1123 02/10/2023 20797 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1124 02/10/2023 20819 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1125 02/10/2023 20819 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1126 02/10/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย เทอม ที่1/2566 นำไปเบิกค่าเล่าเรียนที่ บริษัทของบิดา
1127 02/10/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1128 02/10/2023 20755 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1129 02/10/2023 20787 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1130 02/10/2023 20793 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1131 02/10/2023 21060 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1132 02/10/2023 20747 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1133 02/10/2023 20733 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1134 02/10/2023 21168 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1135 02/10/2023 21168 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1136 02/10/2023 20852 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1137 02/10/2023 20761 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1138 02/10/2023 20761 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1139 02/10/2023 20762 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1140 02/10/2023 20762 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1141 02/10/2023 20750 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 6 ออกเอกสารเรียบร้อย
1142 02/10/2023 20758 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1143 02/10/2023 20766 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1144 02/10/2023 20756 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1145 02/10/2023 20753 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1146 02/10/2023 20766 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 5 ออกเอกสารเรียบร้อย
1147 02/10/2023 20756 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1148 02/10/2023 20742 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1149 02/10/2023 20904 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1150 02/10/2023 20741 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1151 02/10/2023 23447 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1152 02/10/2023 20848 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1153 02/10/2023 23447 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1154 02/10/2023 20743 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1155 02/10/2023 23447 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1156 02/10/2023 20743 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1157 02/10/2023 20768 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1158 02/10/2023 20735 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1159 02/10/2023 20735 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1160 02/10/2023 20400 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1161 02/10/2023 20822 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1162 02/10/2023 20759 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1163 02/10/2023 20719 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1164 02/10/2023 20904 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1165 02/10/2023 21203 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1166 02/10/2023 21122 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1167 01/10/2023 20793 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1168 01/10/2023 21032 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1169 01/10/2023 21032 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1170 01/10/2023 24259 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1171 01/10/2023 20820 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1172 01/10/2023 21030 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1173 30/09/2023 20722 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1174 29/09/2023 23429 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1175 29/09/2023 20761 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1176 23/09/2023 20831 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1177 23/09/2023 20924 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1178 22/09/2023 20984 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1179 21/09/2023 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1180 20/09/2023 20834 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1181 20/09/2023 23491 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม เอารูปถ่ายมาเปลี่ยน ขอขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปใหญ่)
1182 20/09/2023 20711 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1183 20/09/2023 20711 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1184 20/09/2023 20711 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1185 20/09/2023 20711 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1186 19/09/2023 20723 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1187 19/09/2023 21900 ม.6/16 นายจิรายุ แคล้วภัย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1188 16/09/2023 21049 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1189 15/09/2023 21208 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1190 15/09/2023 20885 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1191 15/09/2023 20824 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1192 15/09/2023 21006 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1193 15/09/2023 20912 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1194 14/09/2023 21019 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1195 14/09/2023 23436 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1196 14/09/2023 23436 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1197 14/09/2023 23436 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1198 14/09/2023 20938 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1199 14/09/2023 20791 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1200 14/09/2023 20724 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1201 14/09/2023 21191 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1202 14/09/2023 23488 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1203 14/09/2023 20862 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1204 14/09/2023 20952 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1205 14/09/2023 20951 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1206 14/09/2023 20726 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1207 14/09/2023 20728 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1208 13/09/2023 20854 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1209 13/09/2023 20859 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1210 13/09/2023 23853 ม.3/9 เด็กหญิงกุสุมา ตรีกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนการศึกษา
1211 13/09/2023 20736 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1212 13/09/2023 20800 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1213 13/09/2023 20924 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1214 13/09/2023 20938 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1215 12/09/2023 20834 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1216 12/09/2023 20763 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1217 12/09/2023 23452 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1218 12/09/2023 20763 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1219 12/09/2023 20957 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1220 12/09/2023 23473 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1221 12/09/2023 20856 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1222 12/09/2023 20856 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1223 12/09/2023 20400 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย เอารูปมาเปลี่ยนด้วยครับ จำนวน 2 ใบ ใช้รูปใหญ่
1224 11/09/2023 23460 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1225 11/09/2023 23460 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1226 11/09/2023 23460 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1227 11/09/2023 21031 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1228 11/09/2023 21031 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1229 11/09/2023 22096 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1230 11/09/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1231 11/09/2023 23453 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1232 11/09/2023 20817 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1233 11/09/2023 20817 ม./ ปพ.7 / รับรองผ