ระบบเอกสาร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องระบบขอเอกสาร

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถขอเอกสารทางการศึกษาได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา  และเป็นการส่งเสริมการลดใช้กระดาษ

หมายเหตุ
1. เมื่อส่งคำขอเสร็จแล้ว  ทางงานทะเบียนจะรีบดำเนินการออกเอกสารใช้ (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ให้นักเรียนมั่นตรวจสอบสถานะและหมายเหตุหลังชื่อของตนเอง จากตารางด้านล่าง

updated : 2023-10-22 21:50:00


ระบบแจ้งขอเอกสารออนไลน์

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน
ตัวอย่าง ปพ.1

ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
ปพ.6

ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
ปพ.7 รับรองผลการเรียน

ตาราง : ข้อมูลการขอเอกสาร

ที่ วันที่ขอ รหัสนร. ชั่น ชื่อ-สกุล เอกสาร จำนวน สถานะ หมายเหตุ
1 24/07/2024 25106 ม.1/4 เด็กหญิงจินต์กันตา สุขคำมี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอดำเนินการ
2 24/07/2024 23593 ม.3/2 เด็กหญิงจิรปณาลี สุขคำมี ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอดำเนินการ
3 24/07/2024 21515 ม.6/7 นางสาวกัญญาภัค ทากลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอดำเนินการ
4 24/07/2024 24172 ม.6/7 นางสาวพัชรี ศรีอภัย ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอดำเนินการ
5 24/07/2024 21517 ม.6/7 นางสาวชญาดา กัลณา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอดำเนินการ
6 23/07/2024 21676 ม.6/10 นางสาวสุภัสสรา เคียงกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
7 23/07/2024 21669 ม.6/10 นางสาวเพชรัตน์ กระจายกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
8 23/07/2024 21562 ม.6/2 นางสาวนันทพร ชูสลับ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
9 23/07/2024 21556 ม.6/2 นางสาวชุติมา สุภารี ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
10 23/07/2024 21860 ม.6/2 นางสาวสุภัสสรา รักด่านกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
11 23/07/2024 21954 ม.6/2 นางสาวธนิษฐา พ่อค้า ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
12 23/07/2024 21604 ม.6/10 นางสาววนิดา สามาสา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
13 23/07/2024 21784 ม.6/10 นางสาวปรียาภรณ์ แนบกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
14 23/07/2024 21605 ม.6/10 นางสาวสุจิตรา คงกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
15 19/07/2024 24145 ม.6/3 นายวงศธร ทองธานี ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
16 19/07/2024 21620 ม.6/3 นายสิริภูมิ กระออมกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
17 19/07/2024 24048 ม.3/2 เด็กหญิงพิชชา เทพรัตน์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
18 19/07/2024 23596 ม.3/2 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เยื่องกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
19 18/07/2024 24167 ม.6/7 นายศิวกร แหนกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
20 18/07/2024 21626 ม.6/2 นางสาวกัญญรัตน์ แก้วกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
21 18/07/2024 21495 ม.6/1 นางสาวอภิญญา เตจารมณ์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
22 18/07/2024 21524 ม.6/2 นางสาวพิชชาฎา คำจีน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
23 18/07/2024 21590 ม.6/2 นางสาวจิดาภา คิดสุข ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
24 18/07/2024 24142 ม.6/2 นางสาวศิตาธนัชพร อิ่มใจ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
25 18/07/2024 24137 ม.6/2 นางสาวกิ่งแก้ว พันธ์ทอง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
26 18/07/2024 21566 ม.6/7 นางสาวสุวิมล พิรักษา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
27 18/07/2024 21469 ม.6/8 นายธนกฤต แย้มกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
28 18/07/2024 21478 ม.6/1 นางสาวกนกพร แก้วประเสริฐ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
29 18/07/2024 23594 ม.3/2 เด็กหญิงจิรัชญา โชตนภารัตน์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
30 18/07/2024 21479 ม.6/1 นางสาวชฎาภรณ์ มุ่งกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
31 18/07/2024 21543 ม.6/7 นายนิติภูมิ วงษาปัดนา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
32 18/07/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
33 17/07/2024 21486 ม.6/1 นางสาวปทิตตา วรชมพู ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
34 17/07/2024 23591 ม.3/2 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ เดือนกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
35 17/07/2024 23577 ม.3/2 เด็กชายขุนพล เครื่องกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
36 17/07/2024 23588 ม.3/2 เด็กชายสิทธิพร รักนา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
37 17/07/2024 23582 ม.3/2 เด็กชายธีรพิชญ์ ศรีวัฒนศักดิ์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
38 17/07/2024 21489 ม.6/1 นางสาวภณิดา จันทราพูน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
39 17/07/2024 23583 ม.3/2 เด็กชายธีรภัทร หนากลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
40 17/07/2024 23602 ม.3/2 เด็กหญิงภาสินี บัวกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
41 17/07/2024 23601 ม.3/2 เด็กหญิงภัทรศยา ทวยศิริ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
42 17/07/2024 21873 ม.6/13 นายนพดล บังพิมาย ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
43 17/07/2024 21695 ม.6/13 นายสมพงษ์ จุ้ยมูล ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
44 17/07/2024 24170 ม.6/7 นางสาวธิดารัตน์ พึ่งพบ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
45 17/07/2024 21688 ม.6/13 นายปิยดนัย พูลทรัพย์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
46 17/07/2024 21715 ม.6/10 นางสาวอนุธิดา แก้วโต ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
47 17/07/2024 24150 ม.6/3 นางสาวพิมพ์ลดา แปกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
48 17/07/2024 24150 ม.6/3 นางสาวพิมพ์ลดา แปกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
49 17/07/2024 21643 ม.6/3 นางสาวอรสา อ่อนพุทธา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
50 17/07/2024 21507 ม.6/12 นายวรรณวัฒน์ ถึงกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
51 17/07/2024 21593 ม.6/9 นางสาวณัฐจรีย์ ขอเหนี่ยวกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
52 17/07/2024 21514 ม.6/7 นางสาวกัญจนพร สุขเผือก ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
53 17/07/2024 21530 ม.6/7 นางสาวอมรวดี ลือกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
54 17/07/2024 21643 ม.6/3 นางสาวอรสา อ่อนพุทธา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
55 17/07/2024 21793 ม.6/12 นายชัยชนะ ดีอ้น ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
56 17/07/2024 21809 ม.6/11 นางสาวญาดา ขอถือกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
57 17/07/2024 21701 ม.6/11 นางสาวจิราภรณ์ นิยมนา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
58 17/07/2024 21858 ม.6/11 นางสาวสุทัตตา บวกไธสง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
59 17/07/2024 21745 ม.6/11 นางสาวภัทราวดี แซ่จิว ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
60 17/07/2024 21889 ม.6/11 นางสาวภัทรวดี ปลั่งกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
61 17/07/2024 21642 ม.6/11 นางสาวอภิชญา นิ่มคล้าย ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
62 17/07/2024 21751 ม.6/11 นางสาวสุนันทา บัวสนิท ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
63 17/07/2024 21807 ม.6/11 นางสาวกัญญาณัฐ มุ่งยุทธกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
64 17/07/2024 21725 ม.6/11 นายธนวัฒน์ อิ่มเจริญผล ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
65 17/07/2024 21699 ม.6/11 นางสาวกนกพร พินจอหอ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
66 17/07/2024 24200 ม.6/11 นางสาวน้ำฝน รัตนกุล ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
67 17/07/2024 21632 ม.6/15 นางสาวธันวพร มีเกาะ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
68 17/07/2024 21629 ม.6/11 นางสาวจิรัชญา ต้านกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
69 17/07/2024 21565 ม.6/12 นางสาวสุภัสรา ลาภสาร ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
70 17/07/2024 21931 ม.6/13 นางสาวศรัญญา วิลามาศ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
71 17/07/2024 21463 ม.6/7 นางสาววรัชยา นามลี ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
72 17/07/2024 24948 ม.6/1 นางสาวสุชาดา ดอกทุเรียน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
73 17/07/2024 24135 ม.6/1 นางสาวพิมพ์พันธุ์ กล่องทอง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
74 17/07/2024 21477 ม.6/7 นายวิชยานนท์ แก้วสุข ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
75 17/07/2024 21463 ม.6/7 นางสาววรัชยา นามลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
76 17/07/2024 21601 ม.6/2 นางสาวเมธินี พวงเพชร ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
77 17/07/2024 21560 ม.6/7 นางสาวธารใส จอมทรักษ์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
78 17/07/2024 21636 ม.6/7 นางสาวปภาวรินท์ พลัดกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
79 17/07/2024 21462 ม.6/2 นางสาววรรณวริณ แขโคกกรวด ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
80 17/07/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
81 17/07/2024 21589 ม.6/7 นางสาวเขมิกา โปสัยบุตร์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
82 17/07/2024 21523 ม.6/7 นางสาวเปรมปิยา คำโสภา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
83 17/07/2024 21748 ม.6/10 นางสาวสิราวรรณ เรียนอย่าง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
84 17/07/2024 21845 ม.6/12 นางสาวชญาภา บุญรัตน์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
85 17/07/2024 21635 ม.6/12 นางสาวปณิตา ขึ้นกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
86 17/07/2024 24135 ม.6/1 นางสาวพิมพ์พันธุ์ กล่องทอง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
87 17/07/2024 24207 ม.6/12 นายณัฐดนัย หินกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 5 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
88 17/07/2024 21441 ม.6/1 นายโดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
89 17/07/2024 21470 ม.6/1 นายนันทิพัฒน์ ชมกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
90 17/07/2024 21475 ม.6/1 นายฤทธากร วีระเท่า ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
91 17/07/2024 21493 ม.6/1 นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์เนตร ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
92 17/07/2024 21488 ม.6/1 นางสาวพัชรพร เกษตรเวทิน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
93 17/07/2024 21678 ม.6/1 นางสาวอธิชา ป้องกัน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
94 17/07/2024 24136 ม.6/1 นางสาวแพรวพรรณ นันกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
95 17/07/2024 24244 ม.6/15 นางสาวนันทกานต์ ญวนกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
96 17/07/2024 21453 ม.6/1 นางสาวธนวรรณ โฉมงาม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
97 17/07/2024 21679 ม.6/1 นางสาวอภิชญา ชีระภากร ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
98 17/07/2024 21677 ม.6/1 นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกพิกุล ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
99 17/07/2024 24189 ม.6/9 นางสาวณัฐชยา พรนิคม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 5 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
100 17/07/2024 21780 ม.6/4 นางสาวฐิติรัตน์ ตอโนนสูง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
101 17/07/2024 21993 ม.6/15 นางสาวยุพารัตน์ จรครบุรี ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
102 17/07/2024 24177 ม.6/8 นายสมัชญ์ ปัตตาโพธิ์ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
103 17/07/2024 21591 ม.6/8 นางสาวจิตติภัทรา ทองกระทุ่ม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
104 16/07/2024 21672 ม.6/9 นางสาวสุชาดา มีทอง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
105 16/07/2024 21640 ม.6/10 นางสาวสุนิสา มุ่งรวยกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
106 16/07/2024 21852 ม.6/10 นางสาวปานตะวัน ตามกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 5 รอข้อมูลเพิ่มเติม ยื่นสมัครเรียน **ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
107 15/07/2024 23552 ม.3/1 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
108 15/07/2024 23552 ม.3/1 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว เพิ่ม จำนวน 1 ใบ
109 12/07/2024 23100 ม.4/12 นางสาวสุชานันท์ เหมาะสม ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ไไม่ต้องใช้รูปนะค่ะทำให้เร็วเท่าที่จะทำได้นะค่ะฮาจารย์ **ออกให้ไม่ได้ ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน**
110 12/07/2024 24218 ม.6/12 นางสาวพิชญาภา เหมาะสม ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
111 11/07/2024 23100 ม.4/12 นางสาวสุชานันท์ เหมาะสม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
112 10/07/2024 24218 ม.6/12 นางสาวพิชญาภา เหมาะสม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
113 04/07/2024 22135 ม.5/2 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ด้อมกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ต้องใช้ในวันพรุ่งนี้ก่อน12:00สามารถเร่งทำให้ได้ไหมคะ
114 01/07/2024 21780 ม.6/4 นางสาวฐิติรัตน์ ตอโนนสูง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
115 01/07/2024 24158 ม.6/4 นางสาวปาริฉัตร พลสันเทียะ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
116 01/07/2024 21664 ม.6/4 นางสาวชลดา จิตอริยชน ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
117 01/07/2024 21762 ม.6/15 นายพาณิช เมืองลอง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
118 28/06/2024 21482 ม.6/1 นางสาวณิชกานต์ กีรติธนสาร ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
119 28/06/2024 21503 ม.6/12 นายปองภพ ขันอาสา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
120 28/06/2024 21550 ม.6/4 นายอณัฐพล ข่าวกระโทก ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ รูปชำรุด
121 28/06/2024 21563 ม.6/4 นางสาวภัคธีมา จงคล้ายกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
122 28/06/2024 21554 ม.6/4 นางสาวชนาภา สวยกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
123 28/06/2024 21759 ม.6/4 นายปริพัฒน์ ช่อกลาง ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปชำรุด
124 28/06/2024 21761 ม.6/4 นายพชรพล เกษม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปชำรุด
125 28/06/2024 21884 ม.6/2 นางสาวฐิติรัตน์ เกียรตินอก ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
126 28/06/2024 21884 ม.6/2 นางสาวฐิติรัตน์ เกียรตินอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ตอนนี้ออกได้แค่ 4 ภาคเรียน หากต้องการ ยื่นขอใหม่นะครับ
127 27/06/2024 24645 ม.2/11 เด็กหญิงณัฐมณฑน์ จิตพิมาย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เบิกทุนบริษัท
128 26/06/2024 22309 ม.5/2 นายธีรภัทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
129 25/06/2024 23684 ม.3/4 เด็กหญิงอภัสรา สุตรา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ขอทุนการศึกษา
130 25/06/2024 21574 ม.6/9 นายธนภัทร เพ้อกระโทก ปพ.6-2 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
131 25/06/2024 23764 ม.3/7 เด็กชายณัฐภัทร ยายพิมพ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
132 21/06/2024 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
133 20/06/2024 25264 ม.1/8 เด็กหญิงพรรณชนิกา พานทอง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เป็นเอกสารยื่นทุนการศึกษา
134 20/06/2024 21940 ม.6/14 นายนิธิ ขอมีกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
135 20/06/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ออกเป็นผลการเรียนของม.3 (ใช้ ปพ.1 ที่ได้ไป แทนเลยครับ)
136 20/06/2024 23587 ม.3/2 เด็กชายเศกสิทธิ์ จันทร์เนตร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
137 20/06/2024 21493 ม.6/1 นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์เนตร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
138 20/06/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ไม่สามารถออกให้ได้ ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
139 20/06/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
140 19/06/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
141 19/06/2024 25309 ม.1/10 เด็กชายกษิดินทร์ กกสูงเนิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เป็นเอกสารขอทุนการศึกษาของบริษัท
142 18/06/2024 23552 ม.3/1 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
143 17/06/2024 24184 ม.6/8 นางสาววิชุดา อินทร์นอก ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
144 17/06/2024 24184 ม.6/8 นางสาววิชุดา อินทร์นอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
145 17/06/2024 25459 ม.1/14 เด็กชายคีทายุ คล้อยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
146 10/06/2024 24283 ม.2/1 เด็กชายธนกร ข่าขันมะลี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
147 10/06/2024 23880 ม.3/10 เด็กชายปารมี แรมจันทึก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
148 07/06/2024 22835 ม.4/2 เด็กชายภูมิรันดร์ บัวกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ผลการเรียนม.3ภาคเรียนที่2
149 07/06/2024 22866 ม.4/13 นายณัฐดนัย ดานขุนทด ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
150 07/06/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง ม.4 ยังไม่มีผลการเรียน
151 07/06/2024 25475 ม.1/14 เด็กชายเอกภาณุวัชร์ เสืออพันธุ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
152 07/06/2024 24990 ม.1/1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
153 02/06/2024 24283 ม.2/1 เด็กชายธนกร ข่าขันมะลี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
154 01/06/2024 24449 ม.2/5 เด็กหญิงปัญจรัตน์ อาษากลาง ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย เทอม1กับเทอม2ตอนม.1อย่างละแผ่น
155 31/05/2024 23552 ม.3/1 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
156 30/05/2024 23574 ม.3/1 เด็กหญิงสิริวรรณณา รวมกิ่ง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
157 30/05/2024 24545 ม.2/8 เด็กหญิงนัชชา เอี่ยมในเมือง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 7 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 7 ใบ
158 30/05/2024 23594 ม.3/2 เด็กหญิงจิรัชญา โชตนภารัตน์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
159 30/05/2024 23034 ม.4/7 นายธีรโชติ วัฒนากลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ วิชาการด้วยตนเอง
160 27/05/2024 24980 ม.1/1 เด็กชายดิศรณ์ เลาหภารากร ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
161 24/05/2024 22452 ม.5/2 นางสาวศุภิสรา พลเยี่ยม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
162 21/05/2024 23574 ม.3/1 เด็กหญิงสิริวรรณณา รวมกิ่ง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
163 20/05/2024 23125 ม.4/14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
164 20/05/2024 23140 ม.4/14 เด็กหญิงวิมลสิริ การบรรจง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
165 20/05/2024 24192 ม.6/9 นางสาวนันทิชา ทะมรม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
166 20/05/2024 24192 ม.6/9 นางสาวนันทิชา ทะมรม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
167 17/05/2024 22891 ม.4/1 นางสาวปิ่นแก้ว โพธิ์สุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
168 17/05/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
169 17/05/2024 21737 ม.6/10 นางสาวกิตตินัน จันทร์อ่อน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
170 17/05/2024 21844 ม.6/9 นางสาวกิตติกาญ จันทร์อ่อน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
171 16/05/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
172 16/05/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ต้องการใช้ยื่นรับทุน
173 16/05/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 รอดำเนินการ ไม่สามารถออกให้ได้
174 13/05/2024 24134 ม.6/1 นายกิตติศักดิ์ บ่อพิมาย ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
175 13/05/2024 23993 ม.3/13 เด็กชายพชรพล ชัยภูธร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
176 12/05/2024 24311 ม.2/1 เด็กหญิงสุนันฑา ริ้วกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
177 04/05/2024 21470 ม.6/1 นายนันทิพัฒน์ ชมกลาง ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ปพ.6 ม.5 เทอม1และ2 สำหรับขอรับทุนการศึกษา
178 04/05/2024 22852 ม.4/2 เด็กหญิงนันท์นพิน ชมกลาง ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ปพ.6 ม.3 เทอม1และ2 สำหรับขอรับทุนการศึกษา
179 25/04/2024 21481 ม.6/6 นางสาวณัฐธิดา แก้วมาตย์ ปพ.6-2 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย 2เทอม ม.5
180 25/04/2024 21481 ม.6/6 นางสาวณัฐธิดา แก้วมาตย์ ปพ.6-2 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
181 25/04/2024 21887 ม.6/11 นางสาวปนัดดา สุขกำปัง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ยืนยันตัวตน
182 24/04/2024 24689 ม.2/12 เด็กหญิงอรอนงค์ธิดา ฉิมมาแก้ว ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
183 24/04/2024 24689 ม.2/12 เด็กหญิงอรอนงค์ธิดา ฉิมมาแก้ว ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
184 23/04/2024 23604 ม.3/2 เด็กหญิงวิรัญชนา บุญไทยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอหนังสือรับรองถานะการเป็นนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
185 12/04/2024 24680 ม.2/12 เด็กหญิงจิตตานันท์ ฝึกกาย ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
186 11/04/2024 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.6-ทุกภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ประกอบการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
187 09/04/2024 24663 ม.2/12 เด็กชายธนวัฒน์ นวลลม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
188 09/04/2024 24663 ม.2/12 เด็กชายธนวัฒน์ นวลลม ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
189 01/04/2024 21444 ม.6/3 นายรัฐนันท์ ปานกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
190 31/03/2024 24967 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ย้ายเรียน
191 29/03/2024 21461 ม.6/7 นางสาววรรณญาลักษณ์ ขอพรกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อเข้าสมัครทำงานปิดเทอมภาคฤดูร้อน ที่เทศบาลตำบลโนนสูง
192 29/03/2024 23210 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
193 29/03/2024 24909 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
194 29/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
195 29/03/2024 23189 ม.4/15 นายธนโชค ปราการไชย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย -
196 25/03/2024 24827 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูป 1.5 นิ้ว 1 รูป
197 25/03/2024 20999 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
198 25/03/2024 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
199 25/03/2024 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
200 25/03/2024 20999 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
201 18/03/2024 20770 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
202 18/03/2024 20775 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
203 18/03/2024 20419 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัคเรียน
204 18/03/2024 24951 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ให้รร.ปลายทางดู
205 17/03/2024 22913 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
206 16/03/2024 23215 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
207 15/03/2024 20827 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
208 14/03/2024 20792 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
209 14/03/2024 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เทอม ที่2/2566 นำไปเบิกค่าเล่าเรียนที่ บริษัทของบิดา
210 13/03/2024 23035 ม.4/15 นายนพรุจ อินทร์รักษา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
211 12/03/2024 23220 ม.4/3 นางสาวสุนิษา นิลทองหลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
212 12/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
213 12/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
214 12/03/2024 23299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
215 12/03/2024 22972 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
216 11/03/2024 23318 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
217 11/03/2024 23649 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
218 11/03/2024 23649 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
219 10/03/2024 22809 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
220 10/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
221 09/03/2024 22809 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
222 09/03/2024 22809 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
223 09/03/2024 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
224 09/03/2024 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
225 09/03/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
226 09/03/2024 22866 ม.4/13 นายณัฐดนัย ดานขุนทด ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
227 09/03/2024 22884 ม.4/3 เด็กหญิงณัจฉลดา พุฒกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
228 09/03/2024 23137 ม.4/12 เด็กหญิงปวารณา ทิพย์ประเสริฐ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
229 09/03/2024 23023 ม.4/7 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตรพรหมสร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
230 09/03/2024 23141 ม.4/13 นางสาววีรวรรณ พีจัตุรัส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
231 09/03/2024 23247 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
232 09/03/2024 22930 ม.4/4 เด็กหญิงปพิชญา วิณวันก์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
233 09/03/2024 22930 ม.4/4 เด็กหญิงปพิชญา วิณวันก์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
234 09/03/2024 23116 ม.4/15 นายพิพัฒน์พงศ์ ภาษี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
235 09/03/2024 23108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
236 08/03/2024 22913 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
237 08/03/2024 23233 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
238 08/03/2024 23239 ม.4/15 นายวงศกร ทันโคกกรวด ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
239 08/03/2024 22880 ม.4/14 เด็กหญิงกวินทรา สาระโชติ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
240 08/03/2024 23214 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
241 08/03/2024 23214 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
242 08/03/2024 23374 ม.4/15 นางสาวพีรยา หมายเชื้อกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
243 08/03/2024 23415 ม.4/14 เด็กหญิงนันทิตา ตุ่นหสิงห์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
244 08/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
245 08/03/2024 20786 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
246 08/03/2024 23149 ม.4/11 เด็กชายธนวัฒน์ มุ่งเขื่องกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
247 08/03/2024 23201 ม.4/13 นายพิชิตชัย บุญช่วย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
248 08/03/2024 20900 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
249 08/03/2024 23205 ม.4/8 นายอโนชา ดอกทุเรียน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
250 07/03/2024 20831 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
251 07/03/2024 24255 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
252 07/03/2024 24255 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
253 06/03/2024 20723 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
254 06/03/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
255 06/03/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
256 05/03/2024 23470 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
257 05/03/2024 21310 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
258 04/03/2024 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
259 04/03/2024 22815 ม.4/1 นางสาวปลายฝน แก้วกล่ำ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
260 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
261 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
262 04/03/2024 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอรับทุนการศึกษา
263 04/03/2024 21203 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
264 04/03/2024 23337 ม.4/7 นางสาวปิยฉัตร คำกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
265 04/03/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
266 04/03/2024 22811 ม.4/1 นางสาวธัญรดา พรมมา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
267 04/03/2024 22893 ม.4/1 นางสาวเพียงฟ้า โชติกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
268 04/03/2024 23220 ม.4/3 นางสาวสุนิษา นิลทองหลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
269 04/03/2024 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
270 02/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
271 04/03/2024 21203 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
272 03/03/2024 21119 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
273 03/03/2024 22946 ม.4/10 นายณัฐวัฒน์ หมายถมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
274 02/03/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
275 02/03/2024 22990 ม.4/11 เด็กชายชุติชัย จันทร์เทศ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
276 02/03/2024 22956 ม.4/10 เด็กชายภาณุวิชญ์ กองใหญ่กลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
277 01/03/2024 23279 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
278 29/02/2024 21427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ผมต้องใช้รายงานตัวมหาลัยเร่งด่วนครับ
279 29/02/2024 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งแล้วค่ะ
280 29/02/2024 22816 ม.4/13 เด็กหญิงปวริศา สุจริยา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
281 29/02/2024 21929 ม.6/10 นางสาววนัชพร สระกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
282 29/02/2024 21929 ม.6/10 นางสาววนัชพร สระกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
283 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
284 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
285 29/02/2024 24161 ม.6/5 นางสาวญาณิศา เพชรวิเศษ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ของเทอม 1ค่ะ
286 29/02/2024 24183 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
287 29/02/2024 24183 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
288 29/02/2024 22112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
289 29/02/2024 21245 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
290 27/02/2024 20768 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
291 27/02/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
292 27/02/2024 24861 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปศึกษาต่อ
293 26/02/2024 21191 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
294 25/02/2024 23079 ม.4/1 เด็กชายศักดิธัช เอมโอช ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
295 24/02/2024 23433 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
296 23/02/2024 21487 ม.6/9 นางสาวปัญญาพร ปกประโคน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
297 23/02/2024 23107 ม.4/12 นายจิราภัทร กำพุฒกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
298 22/02/2024 20781 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
299 21/02/2024 22863 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอด่วน
300 20/02/2024 22309 ม.5/2 นายธีรภัทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
301 20/02/2024 20946 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
302 20/02/2024 21212 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
303 19/02/2024 22309 ม.5/2 นายธีรภัทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
304 17/02/2024 23124 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
305 16/02/2024 20885 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
306 16/02/2024 20885 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
307 15/02/2024 21471 ม.6/1 นายบุญฤทธิ์ ชัยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เพื่อเเข่งขันโต้วาที
308 15/02/2024 20837 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
309 15/02/2024 20849 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
310 14/02/2024 21458 ม.6/8 นางสาวพิมพ์นิภา สาริวงค์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
311 14/02/2024 21952 ม.6/14 นางสาวตรีทิพยนิภา เยื้องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
312 14/02/2024 21485 ม.6/1 นางสาวนันทิชา เดือนกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
313 14/02/2024 21453 ม.6/1 นางสาวธนวรรณ โฉมงาม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อใช้ในการเเข่งขันโต้วาที
314 14/02/2024 23079 ม.4/1 เด็กชายศักดิธัช เอมโอช ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
315 14/02/2024 23278 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
316 13/02/2024 20962 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
317 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
318 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
319 12/02/2024 22936 ม.4/9 นางสาวพิยดา โปร่งกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
320 12/02/2024 21467 ม.6/8 นายจิรพงศ์ บุญปั้ว ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย จะไปเบิกรับทุนทางบริษัทของบิดามารดา
321 12/02/2024 22841 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
322 12/02/2024 20995 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
323 12/02/2024 21095 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
324 12/02/2024 23430 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
325 12/02/2024 23043 ม.4/7 เด็กชายวีรกิตติ์ พัชรสุธีพงศ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
326 12/02/2024 23043 ม.4/7 เด็กชายวีรกิตติ์ พัชรสุธีพงศ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
327 10/02/2024 23333 ม.4/7 เด็กหญิงธัญวรัฒม์ กระบวนกล้า ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
328 10/02/2024 23252 ม.4/16 นางสาวปณิดา ธัมมะรงค์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
329 09/02/2024 23301 ม.4/4 เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
330 09/02/2024 21814 ม.6/16 นางสาวพรชนก แก้วกุย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
331 09/02/2024 23336 ม.4/9 เด็กหญิงปัญญาพร รักด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
332 09/02/2024 23329 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
333 09/02/2024 23338 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
334 08/02/2024 23301 ม.4/4 เด็กหญิงวิมลสิริ ร่มกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
335 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
336 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
337 08/02/2024 21067 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
338 08/02/2024 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
339 08/02/2024 22807 ม.4/1 นางสาวจิดาภา รักษาแดน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
340 07/02/2024 22863 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
341 07/02/2024 22890 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
342 07/02/2024 23336 ม.4/9 เด็กหญิงปัญญาพร รักด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
343 07/02/2024 23329 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
344 07/02/2024 23338 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
345 07/02/2024 22890 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
346 06/02/2024 22214 ม.5/2 นางสาวณัฐยาพัชร์ อ่วมในเมือง ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
347 06/02/2024 20750 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
348 06/02/2024 21628 ม.6/1 นางสาวกัลย์สุดา ผ่องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เเข่งขันกฎหมาย
349 06/02/2024 21482 ม.6/1 นางสาวณิชกานต์ กีรติธนสาร ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เเข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
350 06/02/2024 20822 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
351 06/02/2024 24916 ม.5/16 นางสาวรัตนา พ่วงทรัพย์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
352 05/02/2024 23330 ม.4/5 นางสาวโชนิ กล่อมกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
353 05/02/2024 23342 ม.4/7 นางสาวสิวารักษ์ ซึมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
354 05/02/2024 23341 ม.4/10 เด็กหญิงสิรินทิพย์ คำจันทา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
355 05/02/2024 23330 ม.4/5 นางสาวโชนิ กล่อมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
356 05/02/2024 22878 ม.4/11 เด็กหญิงกนกพร น้อยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
357 05/02/2024 22878 ม.4/11 เด็กหญิงกนกพร น้อยกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
358 02/02/2024 22900 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
359 02/02/2024 22900 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัครเรียน รร.อื่น
360 02/02/2024 20922 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
361 02/02/2024 20918 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
362 02/02/2024 21005 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
363 01/02/2024 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
364 01/02/2024 22816 ม.4/13 เด็กหญิงปวริศา สุจริยา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
365 01/02/2024 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
366 01/02/2024 21260 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
367 01/02/2024 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
368 01/02/2024 21242 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
369 31/01/2024 23309 ม.4/6 นายเตวิช วงสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูป ขนาด 1.5 นิ้ว 1 ใบ
370 31/01/2024 20777 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
371 29/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
372 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
373 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
374 29/01/2024 23380 ม.4/16 นางสาวสุธิรดา ช่างโคกสูง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
375 29/01/2024 24437 ม.2/5 เด็กชายอัจฉริยะ เทศจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
376 29/01/2024 24437 ม.2/5 เด็กชายอัจฉริยะ เทศจันอัด ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
377 29/01/2024 24806 ม.2/16 เด็กชายภูริพัฒน์ ขอหน่วงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
378 29/01/2024 24806 ม.2/16 เด็กชายภูริพัฒน์ ขอหน่วงกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
379 29/01/2024 24519 ม.2/7 เด็กหญิงสุภาพร พรมจันทร์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
380 29/01/2024 24519 ม.2/7 เด็กหญิงสุภาพร พรมจันทร์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
381 29/01/2024 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
382 29/01/2024 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
383 29/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
384 29/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
385 29/01/2024 23734 ม.3/6 เด็กชายพิพัฒน์ ชาวเสมา ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
386 19/01/2024 23734 ม.3/6 เด็กชายพิพัฒน์ ชาวเสมา ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
387 29/01/2024 24168 ม.6/7 นางสาวกัญญานีย์ เพ็ญสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
388 26/01/2024 20717 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
389 26/01/2024 21038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
390 23/01/2024 24350 ม.2/2 เด็กหญิงอมลวรรณ ไผ่โคกสูง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
391 23/01/2024 22150 ม.5/2 นายชัยชนะ แนบกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
392 23/01/2024 22150 ม.5/2 นายชัยชนะ แนบกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
393 23/01/2024 24952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย จะไปสมัครเรียนครับ
394 22/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
395 22/01/2024 21516 ม.6/7 นางสาวจิราวดี บัวจันอัด ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
396 22/01/2024 23021 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
397 22/01/2024 20836 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
398 21/01/2024 20506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
399 21/01/2024 21172 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 5 ออกเอกสารเรียบร้อย
400 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
401 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
402 19/01/2024 22444 ม.5/1 นางสาวนุสรา อิ่มสุดรส ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
403 19/01/2024 22578 ม.5/1 นางสาวธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
404 19/01/2024 22578 ม.5/1 นางสาวธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
405 19/01/2024 24707 ม.2/13 เด็กชายอธิวัช นาโสก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
406 19/01/2024 22565 ม.5/15 นายสุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
407 19/01/2024 23395 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
408 19/01/2024 22565 ม.5/15 นายสุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
409 19/01/2024 24707 ม.2/13 เด็กชายอธิวัช นาโสก ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
410 19/01/2024 21178 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
411 19/01/2024 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
412 19/01/2024 23620 ม.3/3 เด็กชายวรเชษฐ สวยกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
413 19/01/2024 23620 ม.3/3 เด็กชายวรเชษฐ สวยกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
414 19/01/2024 23318 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
415 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
416 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
417 19/01/2024 21108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
418 19/01/2024 21036 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
419 19/01/2024 21036 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
420 18/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
421 17/01/2024 23260 ม.4/14 เด็กหญิงสายฝน รักมิตร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
422 17/01/2024 20816 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
423 17/01/2024 21029 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
424 17/01/2024 23022 ม.4/6 เด็กหญิงสิริญาภรณ์ เนียมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
425 15/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัครเรียนต่อ
426 15/01/2024 21160 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
427 15/01/2024 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
428 15/01/2024 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
429 15/01/2024 20952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
430 15/01/2024 23442 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
431 15/01/2024 23442 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
432 15/01/2024 21115 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
433 14/01/2024 21115 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
434 15/01/2024 23260 ม.4/14 เด็กหญิงสายฝน รักมิตร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
435 15/01/2024 23262 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
436 15/01/2024 21081 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
437 15/01/2024 20922 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
438 15/01/2024 20910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
439 14/01/2024 23225 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
440 12/01/2024 23461 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
441 12/01/2024 21072 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
442 11/01/2024 20759 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
443 11/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปสมัครเรียนต่อ
444 11/01/2024 23187 ม.4/14 เด็กชายทรัพย์สถิต ทอนเกาะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
445 11/01/2024 23194 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
446 11/01/2024 21160 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
447 11/01/2024 23262 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
448 11/01/2024 23232 ม.4/16 นายธรรมลักษณ์ เกิดโมลี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
449 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
450 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
451 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
452 11/01/2024 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
453 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
454 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
455 11/01/2024 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
456 11/01/2024 21072 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
457 10/01/2024 21227 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
458 10/01/2024 23081 ม.4/14 เด็กชายสุขุมพันธ์ ชิดนอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
459 10/01/2024 23081 ม.4/14 เด็กชายสุขุมพันธ์ ชิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
460 10/01/2024 23334 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
461 10/01/2024 22832 ม.4/2 นายนันทิพัฒน์ จิรวัฒน์พัฒนา ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปแล้ว
462 10/01/2024 22517 ม.5/11 นางสาววริศรา กลอนกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
463 08/01/2024 22855 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัครบุญวัฒนา
464 08/01/2024 20836 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
465 08/01/2024 21193 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
466 08/01/2024 21193 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สมัครเรียน
467 05/01/2024 23008 ม.4/6 เด็กหญิงญาณิศา เมืองอินทร์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
468 05/01/2024 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
469 05/01/2024 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
470 05/01/2024 23103 ม.4/12 เด็กหญิงอธิติญา ศรีม่วงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
471 05/01/2024 24936 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
472 05/01/2024 23347 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
473 04/01/2024 21191 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
474 04/01/2024 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
475 04/01/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สอบชิงทุน
476 04/01/2024 22947 ม.4/8 นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
477 04/01/2024 23016 ม.4/9 เด็กหญิงนวพร ทองกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
478 04/01/2024 20923 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
479 03/01/2024 20948 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
480 03/01/2024 20919 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
481 03/01/2024 22951 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
482 03/01/2024 24973 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
483 28/12/2023 24605 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
484 27/12/2023 23311 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
485 27/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
486 27/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย -
487 27/12/2023 22855 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
488 27/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
489 27/12/2023 22855 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
490 26/12/2023 21926 ม.6/11 นางสาวพิทยาภรณ์ คุ้มกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุน
491 26/12/2023 21926 ม.6/11 นางสาวพิทยาภรณ์ คุ้มกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
492 25/12/2023 23148 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
493 25/12/2023 22861 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
494 25/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
495 23/12/2023 20948 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
496 21/12/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
497 21/12/2023 23068 ม.4/12 เด็กชายเจษฏา มานอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
498 21/12/2023 23072 ม.4/12 เด็กชายธาเวียร์ ดอกหว่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
499 20/12/2023 20787 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
500 20/12/2023 20787 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
501 20/12/2023 21340 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
502 20/12/2023 21340 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
503 20/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
504 20/12/2023 21034 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
505 20/12/2023 21142 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
506 20/12/2023 23508 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
507 20/12/2023 22806 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ต้องใช้ในการมอบตัวอาชีวะในวันศุกร์นี้
508 20/12/2023 22806 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
509 20/12/2023 23047 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
510 20/12/2023 23047 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
511 20/12/2023 23328 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
512 20/12/2023 23343 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
513 20/12/2023 21119 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
514 20/12/2023 20751 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
515 20/12/2023 20766 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
516 19/12/2023 20794 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
517 19/12/2023 21289 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
518 19/12/2023 20741 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
519 19/12/2023 21037 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ในการดำเนินการมอบตัววิทยาลัยอาชีวะ
520 19/12/2023 21019 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
521 19/12/2023 21019 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
522 19/12/2023 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
523 19/12/2023 20805 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
524 19/12/2023 22847 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
525 19/12/2023 20913 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
526 19/12/2023 20913 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
527 19/12/2023 21241 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
528 19/12/2023 21241 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
529 19/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
530 19/12/2023 23506 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
531 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
532 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
533 19/12/2023 21034 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
534 19/12/2023 20896 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
535 18/12/2023 20896 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
536 19/12/2023 20906 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
537 19/12/2023 20906 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
538 19/12/2023 20796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
539 18/12/2023 20794 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
540 18/12/2023 22860 ม.4/2 นางสาวสุชาดา บุลานาผาย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
541 18/12/2023 22851 ม.4/2 นางสาวนภัสสร เซ็นกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
542 18/12/2023 21066 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
543 18/12/2023 22844 ม.4/4 เด็กหญิงฉัตรสุดา ชนิดนอก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
544 18/12/2023 22857 ม.4/2 เด็กหญิงญาดานภัส ยุทธ์ธนิน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
545 18/12/2023 22863 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
546 18/12/2023 21297 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
547 18/12/2023 21033 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
548 18/12/2023 21116 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
549 18/12/2023 21063 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
550 18/12/2023 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
551 18/12/2023 21112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
552 18/12/2023 22854 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
553 18/12/2023 22833 ม.4/2 นายปฏิภาณ จาบเมืองน้อย ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
554 18/12/2023 21340 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
555 18/12/2023 20720 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
556 18/12/2023 20848 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
557 18/12/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
558 18/12/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
559 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
560 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
561 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ศึกษาต่อมหาลัย
562 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
563 18/12/2023 23506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
564 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
565 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
566 18/12/2023 21120 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
567 18/12/2023 21098 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 5 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
568 18/12/2023 23506 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
569 18/12/2023 22842 ม.4/8 เด็กหญิงจรินทร์พร เงินโพธิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
570 18/12/2023 20884 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
571 18/12/2023 20761 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
572 17/12/2023 21168 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
573 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
574 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
575 17/12/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
576 17/12/2023 23450 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
577 15/12/2023 23023 ม.4/7 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตรพรหมสร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
578 15/12/2023 22922 ม.4/11 เด็กหญิงฉฬภิญญา แตงจันทึก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
579 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
580 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
581 15/12/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
582 15/12/2023 23253 ม.4/3 เด็กหญิงประภาพรรณ ด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
583 14/12/2023 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
584 14/12/2023 23261 ม.4/12 เด็กหญิงสิริยากร เชิญกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
585 14/12/2023 23180 ม.4/6 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์ ทับโคกสูง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
586 14/12/2023 23183 ม.4/6 นางสาวเอมิกา สิงไธสง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
587 13/12/2023 22850 ม.4/2 เด็กหญิงณัฐอริญ วีระเท่า ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
588 13/12/2023 22852 ม.4/2 เด็กหญิงนันท์นพิน ชมกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
589 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
590 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
591 13/12/2023 20751 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
592 12/12/2023 22952 ม.4/9 นายประกาศิต ช่องงาม ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
593 12/12/2023 22815 ม.4/1 นางสาวปลายฝน แก้วกล่ำ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
594 12/12/2023 20910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
595 12/12/2023 24251 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
596 12/12/2023 23089 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
597 11/12/2023 24852 ม.5/8 นางสาวธิตินาถ เผือกสง่า ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
598 08/12/2023 20778 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
599 08/12/2023 21196 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
600 08/12/2023 21019 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
601 08/12/2023 21469 ม.6/8 นายธนกฤต แย้มกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
602 07/12/2023 21191 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
603 07/12/2023 21474 ม.6/1 นายภูวฤทธิ์ เลากลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
604 07/12/2023 21441 ม.6/1 นายโดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
605 07/12/2023 22201 ม.5/6 นายพีระพล มลกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
606 07/12/2023 22197 ม.5/8 นายทินภัทร เงินโพธิ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
607 07/12/2023 22379 ม.5/2 นายกฤติพงศ์ ขอจงกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
608 07/12/2023 21473 ม.6/1 นายภูมิภัทร สว่างเวียง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
609 07/12/2023 21470 ม.6/1 นายนันทิพัฒน์ ชมกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
610 07/12/2023 23000 ม.4/9 เด็กชายนัฐธีร์ เจียนโพธิ์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
611 06/12/2023 23252 ม.4/16 นางสาวปณิดา ธัมมะรงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
612 06/12/2023 20933 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
613 06/12/2023 20935 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
614 06/12/2023 21109 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
615 06/12/2023 21109 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
616 06/12/2023 21108 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
617 06/12/2023 21108 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
618 06/12/2023 21036 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
619 06/12/2023 21036 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
620 05/12/2023 21155 ม.6/14 นางสาวณภัทร ภูเงิน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
621 05/12/2023 21155 ม.6/14 นางสาวณภัทร ภูเงิน ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
622 04/12/2023 22865 ม.4/2 นายณัฏฐพล สุชิวงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
623 04/12/2023 23226 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
624 04/12/2023 23225 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
625 04/12/2023 23238 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
626 04/12/2023 21281 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
627 04/12/2023 21275 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
628 03/12/2023 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
629 03/12/2023 22848 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
630 30/11/2023 24967 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
631 01/12/2023 20951 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
632 01/12/2023 21164 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
633 01/12/2023 23296 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
634 01/12/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
635 01/12/2023 23212 ม.4/11 เด็กหญิงปัณฑิตา เเครงกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
636 30/11/2023 20746 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
637 30/11/2023 23463 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
638 30/11/2023 21164 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
639 29/11/2023 21175 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
640 30/11/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
641 30/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
642 30/11/2023 20944 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
643 29/11/2023 24967 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
644 29/11/2023 20951 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
645 29/11/2023 20851 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
646 29/11/2023 21287 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
647 29/11/2023 21210 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
648 29/11/2023 21338 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
649 29/11/2023 21296 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
650 29/11/2023 21210 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
651 29/11/2023 23299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
652 29/11/2023 23447 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
653 29/11/2023 23447 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
654 29/11/2023 23328 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
655 28/11/2023 20716 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
656 28/11/2023 21066 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
657 28/11/2023 21246 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
658 28/11/2023 21117 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
659 28/11/2023 21156 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
660 28/11/2023 21156 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
661 27/11/2023 20930 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
662 27/11/2023 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
663 27/11/2023 23322 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
664 27/11/2023 21032 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
665 27/11/2023 21032 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
666 27/11/2023 21028 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
667 27/11/2023 21020 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
668 27/11/2023 20985 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
669 27/11/2023 23248 ม.4/6 นางสาวจิราพัชร วงษ์ธรรม ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
670 27/11/2023 22806 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
671 27/11/2023 23006 ม.4/7 นางสาวกุลธิดา นามใหม่ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
672 27/11/2023 21298 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
673 26/11/2023 20957 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
674 26/11/2023 20957 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
675 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
676 24/11/2023 20843 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
677 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
678 24/11/2023 22094 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
679 24/11/2023 20993 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
680 24/11/2023 22804 ม.4/1 นายอภิวัฒน์ จงกลกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
681 24/11/2023 22489 ม.5/14 นายจักรกริช เงินกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
682 24/11/2023 20897 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
683 24/11/2023 20959 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
684 23/11/2023 20891 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
685 23/11/2023 21289 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
686 23/11/2023 21289 ม./ ปพ.6-4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
687 23/11/2023 23426 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
688 23/11/2023 22978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
689 23/11/2023 22967 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
690 23/11/2023 20767 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
691 23/11/2023 20767 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
692 23/11/2023 21297 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
693 23/11/2023 21063 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
694 23/11/2023 21033 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
695 23/11/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
696 22/11/2023 21236 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
697 22/11/2023 23497 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
698 22/11/2023 23495 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
699 22/11/2023 23473 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
700 22/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
701 22/11/2023 20934 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
702 22/11/2023 20739 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
703 22/11/2023 20893 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
704 22/11/2023 20739 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
705 22/11/2023 21342 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
706 22/11/2023 23492 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
707 22/11/2023 21206 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
708 22/11/2023 20958 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
709 22/11/2023 23288 ม.4/11 นางสาวกาญจนา หยวกกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
710 22/11/2023 23290 ม.4/10 นางสาวจิราพร ไทยด้วง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
711 22/11/2023 23302 ม.4/5 นางสาวสุพิชชา นานกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
712 22/11/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
713 22/11/2023 21106 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
714 22/11/2023 22237 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
715 22/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
716 22/11/2023 20902 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
717 22/11/2023 23343 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
718 22/11/2023 23328 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
719 22/11/2023 21425 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
720 22/11/2023 22943 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
721 14/11/2023 22943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
722 22/11/2023 20835 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
723 22/11/2023 20929 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
724 22/11/2023 20929 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
725 22/11/2023 21162 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
726 22/11/2023 21016 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
727 22/11/2023 21162 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
728 22/11/2023 21016 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
729 22/11/2023 20874 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
730 22/11/2023 20802 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
731 22/11/2023 20914 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
732 22/11/2023 23430 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
733 22/11/2023 21006 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
734 22/11/2023 21006 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
735 21/11/2023 21021 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
736 21/11/2023 20928 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
737 21/11/2023 21001 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
738 21/11/2023 22096 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
739 21/11/2023 20924 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
740 21/11/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
741 21/11/2023 20817 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
742 21/11/2023 20958 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
743 21/11/2023 23462 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
744 21/11/2023 23462 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
745 21/11/2023 21192 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
746 21/11/2023 21192 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
747 21/11/2023 23460 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
748 21/11/2023 23460 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
749 20/11/2023 20949 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
750 20/11/2023 23426 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
751 20/11/2023 20759 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
752 20/11/2023 21025 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
753 20/11/2023 21125 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
754 20/11/2023 20860 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
755 20/11/2023 21067 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
756 20/11/2023 21067 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
757 20/11/2023 20978 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
758 20/11/2023 20978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
759 20/11/2023 22177 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
760 20/11/2023 22177 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
761 20/11/2023 20980 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
762 20/11/2023 20835 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
763 16/11/2023 20833 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
764 20/11/2023 21162 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
765 20/11/2023 20930 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
766 20/11/2023 21016 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
767 20/11/2023 20763 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
768 20/11/2023 20960 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
769 20/11/2023 20854 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
770 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
771 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
772 20/11/2023 20877 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
773 20/11/2023 23430 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
774 20/11/2023 22971 ม.4/13 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสือนาค ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
775 20/11/2023 20746 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
776 20/11/2023 21038 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
777 20/11/2023 20800 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
778 20/11/2023 20800 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
779 20/11/2023 20845 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
780 20/11/2023 20815 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
781 20/11/2023 20815 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
782 19/11/2023 20828 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
783 19/11/2023 20856 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
784 19/11/2023 20856 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
785 19/11/2023 21340 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
786 17/11/2023 20943 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
787 17/11/2023 20720 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
788 17/11/2023 21159 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
789 17/11/2023 21159 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
790 17/11/2023 23467 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
791 17/11/2023 23467 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
792 17/11/2023 20763 ม./ ปพ.6-4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
793 17/11/2023 21023 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
794 16/11/2023 21023 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
795 17/11/2023 21070 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
796 17/11/2023 23480 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม
797 17/11/2023 23480 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
798 17/11/2023 20824 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
799 17/11/2023 20828 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
800 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
801 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
802 17/11/2023 20819 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
803 17/11/2023 22543 ม.5/11 นางสาวธัญลักษณ์ สมานพงษ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
804 17/11/2023 20506 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
805 17/11/2023 20892 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
806 17/11/2023 23146 ม.4/13 เด็กชายคณินเดช จริงกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
807 17/11/2023 20983 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
808 17/11/2023 20658 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
809 17/11/2023 22805 ม.4/6 เด็กหญิงกชพร ปรนกระโทก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
810 16/11/2023 20834 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
811 16/11/2023 20892 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
812 16/11/2023 20980 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
813 16/11/2023 20980 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
814 16/11/2023 20982 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
815 16/11/2023 23443 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
816 16/11/2023 23443 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
817 16/11/2023 21295 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
818 16/11/2023 20824 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
819 16/11/2023 21295 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
820 16/11/2023 23453 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
821 16/11/2023 20884 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
822 16/11/2023 23323 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปเรียนต่อที่อื่น
823 16/11/2023 20835 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
824 16/11/2023 20833 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
825 16/11/2023 22958 ม.4/17 นายศิวกร ขอยื้อกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
826 16/11/2023 22970 ม.4/9 นางสาวเบญจพร เพ็งกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
827 16/11/2023 23488 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
828 16/11/2023 22970 ม.4/9 นางสาวเบญจพร เพ็งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
829 16/11/2023 23454 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
830 15/11/2023 20833 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
831 16/11/2023 21055 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
832 16/11/2023 23450 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
833 16/11/2023 23011 ม.4/12 นางสาวนัทสุฎา มุ่งยุทธกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
834 16/11/2023 23015 ม.4/10 นางสาวพฤกษาศิริ สังขีด ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
835 16/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
836 16/11/2023 23014 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
837 16/11/2023 23014 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
838 16/11/2023 21427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
839 16/11/2023 21225 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
840 16/11/2023 23363 ม.4/6 นายอภิวิชญ์ มะลิมาศ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
841 16/11/2023 23351 ม.4/14 เด็กชายบัณฑิต ขอมีกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
842 16/11/2023 21172 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
843 16/11/2023 23366 ม.4/6 นางสาวณภัทร คงกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
844 16/11/2023 23344 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
845 16/11/2023 23382 ม.4/3 เด็กหญิงอรฤดี งึดเกาะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
846 16/11/2023 23365 ม.4/16 เด็กชายอินทัช เจริญสุข ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
847 16/11/2023 23371 ม.4/6 นางสาวปนิดา การณรงค์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
848 16/11/2023 23378 ม.4/6 นางสาวสิริภัท ชุ่มหมื่นไวย์ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
849 16/11/2023 23358 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
850 16/11/2023 21281 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
851 16/11/2023 21255 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
852 16/11/2023 20960 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
853 16/11/2023 23321 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
854 16/11/2023 23454 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
855 16/11/2023 23450 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
856 16/11/2023 21327 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
857 16/11/2023 21327 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
858 15/11/2023 20896 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
859 15/11/2023 20794 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
860 15/11/2023 20896 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
861 15/11/2023 21055 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
862 15/11/2023 23441 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
863 15/11/2023 22937 ม.4/11 นางสาวภาวิณี ศิริสมบูรณ์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
864 15/11/2023 20796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
865 15/11/2023 22905 ม.4/10 นายคชภัค ขวัญกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
866 15/11/2023 23212 ม.4/11 เด็กหญิงปัณฑิตา เเครงกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
867 15/11/2023 21207 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
868 15/11/2023 20996 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
869 15/11/2023 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
870 15/11/2023 23656 ม.3/4 เด็กชายรัฐศาสตร์ จงเหนี่ยวกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
871 15/11/2023 23275 ม.4/16 นายพศุตม์ ปูนกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
872 15/11/2023 23283 ม.4/7 นายอดิศร สุรกิจบวร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
873 15/11/2023 21260 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
874 15/11/2023 20833 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
875 15/11/2023 20964 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
876 15/11/2023 21232 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
877 15/11/2023 23028 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
878 15/11/2023 23038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
879 15/11/2023 23030 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
880 15/11/2023 20969 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
881 15/11/2023 21183 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
882 15/11/2023 23214 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
883 15/11/2023 23218 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
884 15/11/2023 23222 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
885 15/11/2023 23204 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
886 15/11/2023 22825 ม.4/2 นางสาวสุธาวัลย์ เพชรมณีตระกูล ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
887 15/11/2023 22812 ม.4/3 นางสาวธาริดา โอภาปรัชภูมิ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
888 15/11/2023 20823 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
889 15/11/2023 20916 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
890 15/11/2023 20826 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
891 15/11/2023 20955 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
892 15/11/2023 23015 ม.4/10 นางสาวพฤกษาศิริ สังขีด ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
893 15/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
894 15/11/2023 20960 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
895 15/11/2023 20845 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
896 15/11/2023 21076 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
897 15/11/2023 23283 ม.4/7 นายอดิศร สุรกิจบวร ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
898 15/11/2023 23040 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
899 15/11/2023 22909 ม.4/9 นายพงศกร แลจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
900 15/11/2023 23021 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
901 14/11/2023 23383 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
902 14/11/2023 21199 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
903 14/11/2023 22910 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
904 14/11/2023 22985 ม.4/6 นายกิตติศักดิ์ หมายนามกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
905 14/11/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
906 14/11/2023 23005 ม.4/9 นางสาวกรชนก โจสันเทียะ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เพื่อนำเอกสารสมัครเรียนต่อ ม.4
907 14/11/2023 23070 ม.4/10 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร กำเนิดกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
908 14/11/2023 20899 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
909 14/11/2023 23166 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
910 14/11/2023 23264 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
911 14/11/2023 23531 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
912 14/11/2023 22978 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
913 14/11/2023 22967 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
914 14/11/2023 23266 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
915 14/11/2023 23013 ม.4/4 นางสาวปัญญพัฒน์ คุ้มพันธ์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
916 14/11/2023 21028 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
917 14/11/2023 21020 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
918 14/11/2023 20985 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
919 13/11/2023 21076 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
920 13/11/2023 21211 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
921 13/11/2023 22917 ม.4/11 เด็กหญิงกวินตา กลึงกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
922 13/11/2023 21242 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
923 13/11/2023 21303 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
924 13/11/2023 22927 ม.4/9 เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
925 13/11/2023 22919 ม.4/2 นางสาวเกวลิน ภิญโย ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
926 12/11/2023 20834 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
927 12/11/2023 20834 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
928 11/11/2023 20888 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
929 10/11/2023 20968 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
930 10/11/2023 20968 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
931 10/11/2023 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ประกอบการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
932 10/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
933 10/11/2023 21035 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
934 10/11/2023 21208 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
935 10/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
936 10/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
937 10/11/2023 20983 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
938 10/11/2023 20724 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
939 10/11/2023 24697 ม.2/13 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
940 10/11/2023 24697 ม.2/13 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
941 10/11/2023 23448 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
942 10/11/2023 22809 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
943 10/11/2023 22803 ม.4/1 เด็กชายวชิรวิชญ์ โลมจะบก ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
944 09/11/2023 21070 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
945 09/11/2023 20835 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
946 09/11/2023 21211 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
947 09/11/2023 21070 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
948 09/11/2023 23894 ม.3/10 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ปัญญา ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
949 09/11/2023 21037 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
950 09/11/2023 23448 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
951 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
952 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
953 09/11/2023 21193 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
954 09/11/2023 20820 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
955 08/11/2023 20957 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
956 08/11/2023 20959 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
957 08/11/2023 20951 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
958 08/11/2023 20952 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
959 08/11/2023 24134 ม.6/1 นายกิตติศักดิ์ บ่อพิมาย ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
960 08/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
961 08/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนทิสโก้ทุนการศึกษา
962 08/11/2023 20974 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
963 07/11/2023 20862 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
964 07/11/2023 21255 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
965 06/11/2023 23471 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
966 07/11/2023 23962 ม.2/8 เด็กชายวรเมธ เพ็ชรน้อย ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
967 07/11/2023 23497 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
968 07/11/2023 21236 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
969 07/11/2023 21342 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
970 07/11/2023 20732 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
971 07/11/2023 21984 ม.6/14 นางสาวณิชชนา ผ่องกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
972 07/11/2023 21984 ม.6/14 นางสาวณิชชนา ผ่องกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย เอาไปประกอบเอกสารขอทุน
973 07/11/2023 21208 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
974 07/11/2023 23451 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
975 07/11/2023 20830 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
976 06/11/2023 20858 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
977 06/11/2023 20874 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
978 06/11/2023 20958 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
979 06/11/2023 20914 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
980 06/11/2023 21125 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
981 06/11/2023 21125 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
982 06/11/2023 22910 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
983 06/11/2023 22910 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
984 06/11/2023 22911 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
985 06/11/2023 21919 ม.6/11 นางสาวณัชชา สิงห์ราชู ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารทุนทิสโก้
986 06/11/2023 21919 ม.6/11 นางสาวณัชชา สิงห์ราชู ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารทุนทิสโก้
987 06/11/2023 22911 ม./ ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้
988 06/11/2023 23993 ม.3/13 เด็กชายพชรพล ชัยภูธร ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
989 06/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.6-2 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
990 06/11/2023 21951 ม.6/14 นางสาวณัฐธิดา หอมหนองจะบก ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ประกอบเอกสารขอทุนทิสโก้
991 06/11/2023 22907 ม.4/11 เด็กชายธนธร หวังสุข ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้ในการขอทุนทิสโก้
992 06/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนทิสโก้ ทุนการศึกษา
993 02/11/2023 22918 ม.4/8 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งเมืองกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้สำหรับขอทุนการศึกษา ทุนทิสโก้
994 06/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย TISCO
995 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
996 06/11/2023 22907 ม.4/11 เด็กชายธนธร หวังสุข ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ใช้เพื่อขอทุนทิสโก้
997 06/11/2023 24279 ม.6/14 นางสาวกฤติณี ถึงทะเล ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
998 06/11/2023 24279 ม.6/14 นางสาวกฤติณี ถึงทะเล ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
999 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1000 06/11/2023 22929 ม.4/9 นางสาวนิยตา เสมาด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1001 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1002 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1003 06/11/2023 21227 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1004 06/11/2023 23464 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1005 06/11/2023 20983 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1006 05/11/2023 21031 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1007 05/11/2023 20982 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1008 05/11/2023 20982 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1009 05/11/2023 20658 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1010 04/11/2023 21200 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1011 04/11/2023 22973 ม.4/2 นางสาวปิยฉัตร์ จงเพ็งกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1012 04/11/2023 22973 ม.4/2 นางสาวปิยฉัตร์ จงเพ็งกลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1013 03/11/2023 20795 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1014 03/11/2023 21742 ม.6/11 นางสาวนปภา พิมพ์เสน ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารขอทุนค่ะ
1015 03/11/2023 21742 ม.6/11 นางสาวนปภา พิมพ์เสน ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย นำไปประกอบเอกสารยื่นขอทุนค่ะ
1016 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1017 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1018 03/11/2023 22938 ม.4/4 เด็กหญิงภูชนก ฤทธิ์ด่านกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1019 03/11/2023 21299 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1020 03/11/2023 21246 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1021 03/11/2023 21117 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1022 03/11/2023 22953 ม.4/2 นายปัญญา แพทย์กลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1023 03/11/2023 22953 ม.4/2 นายปัญญา แพทย์กลาง ปพ.6-1 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1024 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1025 03/11/2023 20763 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1026 03/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1027 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1028 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1029 03/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1030 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.6-ทุกภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1031 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1032 03/11/2023 22921 ม.4/10 นางสาวจิตณพัฒน์ พรมสิงห์ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนTISCO
1033 03/11/2023 22939 ม.4/13 นางสาวเมธาวี ใจอารี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้ค่ะ
1034 03/11/2023 22932 ม.4/8 นางสาวปาลิตา หินกลาง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ขอทุนทิสโก้ค่ะ
1035 03/11/2023 21064 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1036 03/11/2023 21025 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1037 03/11/2023 21242 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1038 03/11/2023 22790 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1039 03/11/2023 21023 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1040 03/11/2023 23454 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1041 03/11/2023 23452 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1042 03/11/2023 20706 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1043 02/11/2023 23453 ม./ ปพ.6-ทุกภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1044 02/11/2023 23453 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1045 02/11/2023 20750 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1046 02/11/2023 21333 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1047 02/11/2023 20707 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1048 02/11/2023 20975 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1049 02/11/2023 20975 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1050 02/11/2023 20801 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1051 02/11/2023 21116 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1052 02/11/2023 20726 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1053 02/11/2023 20912 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1054 02/11/2023 21205 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1055 02/11/2023 20714 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1056 02/11/2023 20939 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1057 02/11/2023 20859 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1058 02/11/2023 20815 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1059 02/11/2023 20856 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1060 02/11/2023 23458 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1061 02/11/2023 20854 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1062 02/11/2023 21289 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1063 02/11/2023 21296 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1064 02/11/2023 21340 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1065 02/11/2023 21295 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1066 02/11/2023 23443 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1067 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1068 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1069 02/11/2023 22796 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1070 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1071 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1072 02/11/2023 20934 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1073 02/11/2023 21280 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1074 02/11/2023 20928 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1075 02/11/2023 21109 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1076 02/11/2023 21027 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1077 02/11/2023 23466 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1078 02/11/2023 21245 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1079 01/11/2023 20991 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1080 01/11/2023 20748 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1081 01/11/2023 21035 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1082 01/11/2023 23431 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1083 01/11/2023 20891 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1084 01/11/2023 21301 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1085 01/11/2023 23009 ม.4/10 นางสาวฐิติวรดา สามสี ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1086 01/11/2023 20943 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1087 01/11/2023 20713 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1088 01/11/2023 20713 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1089 01/11/2023 21175 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1090 01/11/2023 23426 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว เพิ่มอีก จำนวน 2 ใบ
1091 01/11/2023 21242 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1092 01/11/2023 20800 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1093 01/11/2023 20800 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1094 01/11/2023 23572 ม.3/1 เด็กหญิงศตพร จัดแก้วสำโรง ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1095 01/11/2023 20948 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1096 01/11/2023 21425 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1097 01/11/2023 23501 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1098 01/11/2023 21298 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1099 01/11/2023 22785 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1100 01/11/2023 22785 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1101 01/11/2023 21094 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1102 01/11/2023 20858 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1103 01/11/2023 21094 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1104 01/11/2023 20858 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1105 01/11/2023 21074 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1106 01/11/2023 24444 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1107 01/11/2023 23449 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1108 31/10/2023 21021 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1109 31/10/2023 22112 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1110 31/10/2023 22112 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1111 31/10/2023 21245 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1112 30/10/2023 23424 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1113 30/10/2023 23424 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1114 30/10/2023 23041 ม.4/15 นายภากร สำกลาง ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1115 29/10/2023 20893 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1116 29/10/2023 20711 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1117 29/10/2023 21138 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
1118 29/10/2023 21093 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
1119 28/10/2023 23448 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1120 28/10/2023 23448 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1121 28/10/2023 20976 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1122 28/10/2023 21206 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1123 28/10/2023 20758 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1124 28/10/2023 23492 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1125 28/10/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1126 28/10/2023 20980 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1127 28/10/2023 28130 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ทดสอบระบบ
1128 27/10/2023 20892 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1129 27/10/2023 20929 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1130 27/10/2023 23467 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1131 26/10/2023 21006 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1132 26/10/2023 20828 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 รูป
1133 26/10/2023 23495 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1134 26/10/2023 20771 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1135 26/10/2023 20813 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1136 26/10/2023 23502 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1137 26/10/2023 23480 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1138 26/10/2023 20804 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1139 26/10/2023 20802 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1140 26/10/2023 23430 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1141 26/10/2023 20835 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1142 26/10/2023 23488 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1143 26/10/2023 20736 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1144 26/10/2023 23450 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1145 26/10/2023 20833 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย
1146 26/10/2023 23473 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 4 ออกเอกสารเรียบร้อย
1147 25/10/2023 20824 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1148 25/10/2023 21016 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1149 25/10/2023 21004 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1150 25/10/2023 21001 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1151 25/10/2023 21159 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1152 24/10/2023 23484 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย สมัคร Tcas
1153 24/10/2023 21105 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1154 24/10/2023 21105 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1155 24/10/2023 20966 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1156 24/10/2023 20738 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1157 24/10/2023 23446 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1158 23/10/2023 20950 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1159 23/10/2023 20716 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1160 22/10/2023 20721 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1161 20/10/2023 21169 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1162 20/10/2023 21038 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1163 20/10/2023 24259 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1164 20/10/2023 21425 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1165 20/10/2023 23618 ม.3/3 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจนรอบ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1166 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1167 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1168 20/10/2023 20730 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1169 18/10/2023 20924 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป
1170 15/10/2023 21069 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1171 15/10/2023 21069 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1172 14/10/2023 20791 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1173 13/10/2023 21164 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1174 13/10/2023 22096 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1175 13/10/2023 20756 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1176 13/10/2023 23410 ม.4/9 เด็กหญิงณัฐฐาพร เสือก่านคำ ปพ.6-- 1 ฉบับ ออกเอกสารเรียบร้อย
1177 12/10/2023 20716 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1178 12/10/2023 20716 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1179 12/10/2023 20717 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1180 12/10/2023 20717 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1181 11/10/2023 20797 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1182 11/10/2023 20797 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1183 11/10/2023 20852 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1184 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1185 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1186 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1187 11/10/2023 20984 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1188 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1189 11/10/2023 21153 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1190 11/10/2023 21229 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1191 11/10/2023 21229 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1192 11/10/2023 21171 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1193 10/10/2023 21198 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1194 10/10/2023 23472 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1195 10/10/2023 23472 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1196 10/10/2023 23463 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1197 10/10/2023 20780 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1198 10/10/2023 20780 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1199 09/10/2023 23457 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1200 09/10/2023 23427 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1201 09/10/2023 23427 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1202 09/10/2023 23457 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1203 09/10/2023 24857 ม.5/9 นายสกลวรรธน์ ปลั่งกลาง ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1204 09/10/2023 21199 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1205 09/10/2023 20803 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1206 09/10/2023 20901 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย
1207 09/10/2023 20732 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1208 08/10/2023 20982 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1209 08/10/2023 20888 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1210 08/10/2023 20737 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 3 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
1211 08/10/2023 20737 ม./ ปพ.1 / 4 ภาคเรียน 2 ออกเอกสารเรียบร้อย ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
1212 07/10/2023 23436 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1213 07/10/2023 20658 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1214 06/10/2023 22096 ม./ ปพ.1 / 5 ภาคเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย
1215 05/10/2023 20831 ม./ ปพ.7 / รับรองผลการเรียน 1 รอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1216 05/10/2023 20831 ม./ ปพ.7 / รับรองสถานะการเป็นนักเรียน 1 ออกเอกสารเรียบร้อย